Algimantas Banelis

Nazi propaganda poster in Lithuania

Nacių propaganda.

North Star c 5 plane

Northstar C-5

a.a. ALGIMANTAS BANELIS 1931-2019

Gimiau Panevėžy Lietuvoj 1931m.

Išbėgame:

Rusai jau žygiavo Panevėžio link.  Mano Tėvas ir broliai pasiryžo tapti partizanais ir gyventi miškuose, o Mama ir aš likome gyventi mūsų mažame ūkelyje... Vokiečiai verbavo darbininkus karo reikalams.  Daugelis lietuvių intelektualų tapo darbininkai ir buvo išvežti Vokietijon.

1944m. liepos mėn. mes pasitraukėme iš Lietuvos traukinu į Vokietiją.  Mus nuvežė į Pomeraniją.  Daugelis Vokiečių organizacijų pabėgelius maitino.

Gyvenau pabėgėlių stovykloje tik vienerius metus.  Ten mus maitino Jungtinių Tautų Pabėgėlių Pagalbos organizacija (UNRRA)...

Kanadoje:

Joks kraštas nepriėmė pabėgėlių.  Tik po keletos metų Kanada pradėjo priimti jaunus žmones darbams ypač darbams kertant miškus, statant geležinkelius, bei ūkiuose... Mano vyriausias brolis išvažiavo kaip darbininkas ir po metų jis iškvietė mūsų šeimą į Kanadą...  Mus įsodino į lėktuvą skrydžiui iš Muencheno per Montrealį.  Lėktuvas buvo “Northstar” – Kanados gamybos.  Tais laikais nebuvo tiesioginių skrydžių, tai skridome iš Muencheno į Glasgow, į Reykjavik, į Goose Bay ir pagaliau į Montrealį.  Buvau 18m. amžiaus – tik ką baigęs gimnaziją.

Nuo valytojo iki architekto:

Atvykus Kanadon, mano tėvai dirbo valytojais ligoninėje.  Mama dar dirbo kaip siuvėja ir valė grindis.  Tėvas valė grindis.  Aš kartu su jais valiau grindis.  Eventualiai įstojau į Toronto universitetą ir baigiau architektūrą.  Gyvenau Toronte ir dirbau kaip architektas.

 

Šaltinis: viešai prieinami šaltiniai.

This post is also available in: EN