Organizacijų sukaktys

Įvadas

Vedami bendrų tikslų, žmonės būriuojasi į tiems tikslams atsiekti skirtas organizacijas.  Naujai atvykusieji imigrantai iš Lietuvos, Kanadoje įsteigė visą eilę įvairiausių organizacijų kurių tikslai buvo atsiliepti į naujųjų imigrantų poreikius liečiant įsidarbinimą, sveikatos priežiūrą, lietuvišką švietimą, lietuvių kalbos ir kultūrinių tradicijų išlaikymą.  Jų sukurtos organizacijos taikėsi prie laiko reikalavimų ir su laiku keitėsi pagal naujų imigracijos srautų reikalavimus, demografinius dėsnius bei kultūrinius poreikius.  Peržiūrint mūsų lietuviškų organizacijų istoriją įdomu pastebėti kiek daug įvairovės randasi organizuotoje lietuvių Kanadoje veikloje.

Pagal knygos “Kanados lietuvių oganizacijų žinynas” duomenis sudarėme sąrašą aktyvių ir jau nebeaktyvių lietuviškų organizacijų kurios šiais metais švenčia ypatingas sukaktis.

Jeigu turite daugiau informacijos, prašome mums pranešti per elektroninį paštą šiuo adresu: klma@klb.org

 

Kanados lietuvių muziejus archyvas


Organizacija/Spauda
Įsteigimo
metai
Sukaktis
2024
VEIKIANČIOS
BALTŲ FEDERACIJA KANADOJE194975
KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KULTŪROS DRAUGIJA194975
KANADOS LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS MISSISSAUGA SKYRIUS194975
„KOVAS“ - Sporto Klubas, (Hamilton)194975
„TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” - Laikraštis, (Toronto)194975
 
MAŽOSIOS LIETUVOS MOTERŲ DRAUGIJA, (Toronto)195965
 
ŠILUVOS MARIJOS PARAPIJA, (London, Ontario)196460
 
LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJA (Mississauga)197450
 
ISTORINĖS
ŠV. ELŽBIETOS DRAUGIJA, (Montreal)1919105
 
„KANADOS LIETUVIS” - Laikraštis, (Toronto)192995
 
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (Toronto)193490
 
ATEITININKAI Aleksandro Stulginskio Kuopa, (Hamilton)194975
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS, (HAMILTON)194975
KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KUNIGŲ VIENYBĖ194975
KANADOS LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS HAMILTONO SKYRIUS194975
KANADOS LIETUVIŲ SĄJUNGA194975
KANADOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA194975
LIETUVIŲ AKADEMINIS SAMBŪRIS194975
LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDIS, (Montreal)194975
LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ-SAVANORIŲ SĄJUNGA194975
LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGA194975
PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIERIŲ LR ARCHITEKTŲ SĄJUNGA (PLIAS), (Toronto)194975
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJA194975
„VERSLAS“ - KANADOS LIETUVIŲ PREKYBININKŲ, PRAMONINKŲ LR AMATININKŲ SĄJUNGA194975
VINIPEGO (WINNIPEG) KANADOS LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS SKYRIUS194975
VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS LIETUVIŠKA MOKYKLA, (Hamilton)194975
 
ATEITININKAI Prano Dovydaičio Kuopa, (Montreal)195470
DELHI LIETUVIŠKA MOKYKLA195470
KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ FEDERACIJA195470
TAUTOS FONDAS (Montreal)195470
TORONTO ŠAULIŲ KLUBAS195470
VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGA195470
 
GEROJO GANYTOJO STOVYKLA195965
„GINTARAS” - Tautinių šokių bei muzikos ansamblis ir dramos būrelis, (St. Catharines)195965
LETHBRIDGE LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ195965
„RAMOVĖ“ - LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ SĄJUNGA195965
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA (Delhi)195965
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS (Delhi)195965
 
“BALTIJA” - Muzikos ir tautinių šokių grupė, (London, Ontario)196460
FILATELISTŲ DRAUGIJA, (Toronto)196460
KANADOS LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS LONDONO SKYRIUS196460
„PAŠVAISTĖ” - Choras, (London, Ontario)196460
ŠILUVOS MARIJOS PARAPIJOS KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS SKYRIUS-BŪRELIS196460
„TAURAS“ - Sporto klubas, (London, Ontario)196460
 
KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRAS196955
 
HAMILTONO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBAS „ĄŽUOLAS”197450
MAIRONIO ŠAULIŲ KUOPA (Sudbury)197450
„NERIS” - Tautinių šokių grupė, (Windsor)197450
„RAMBYNAS“ - HAMILTONO LIETUVIŲ PENSININKŲ NAMAI197450
„VAIVORYKŠTĖ” - Tautodailės grupė, (Montreal)197450
V16 rėmėjų būrelis, (Montreal)197450
„VILNIUS MANOR” - LIETUVIŲ PENSININKŲ NAMAI, (Toronto)197450
 
„RUDENĖLIS“ - Dainininkų grupė, (Vancouver)197945
 
„ANGELIUKAI“ - LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJOS VAIKŲ CHORAS (Mississauga)198440
KVEBEKO (QUEBEC) LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGA198440
„SUTARTINĖ“ - Dainų ansamblis, (Toronto)198440
 
„DAINA” - Pensininkų klubo choras, (Toronto)199430

Kanados lietuvių organizacijų žinynas
Išleido: Kanados Lietuvių Bendruomenė
Koordinavo Vida Stanevičienė
Medžiagą rinko ir tvarkė dr. Rasa Mažeikaitė
Lietuvių kalbą redagavo Rima Žemaitytė-De Iuliis
Spausdinimui paruošė Jurgis Kuliešius ir Rima Žemaitytė-De Iuliis
Viršelis Matas Stanevičius

Torontas, 2002m.

This post is also available in: EN