Organizacijų sukaktys

Įvadas

Vedami bendrų tikslų, žmonės būriuojasi į tiems tikslams atsiekti skirtas organizacijas.  Naujai atvykusieji imigrantai iš Lietuvos, Kanadoje įsteigė visą eilę įvairiausių organizacijų kurių tikslai buvo atsiliepti į naujųjų imigrantų poreikius liečiant įsidarbinimą, sveikatos priežiūrą, lietuvišką švietimą, lietuvių kalbos ir kultūrinių tradicijų išlaikymą.  Jų sukurtos organizacijos taikėsi prie laiko reikalavimų ir su laiku keitėsi pagal naujų imigracijos srautų reikalavimus, demografinius dėsnius bei kultūrinius poreikius.  Peržiūrint mūsų lietuviškų organizacijų istoriją įdomu pastebėti kiek daug įvairovės randasi organizuotoje lietuvių Kanadoje veikloje.

Pagal knygos “Kanados lietuvių oganizacijų žinynas” duomenis sudarėme sąrašą aktyvių ir jau nebeaktyvių lietuviškų organizacijų kurios šiais metais švenčia ypatingas sukaktis.

Jeigu turite daugiau informacijos, prašome mums pranešti per elektroninį paštą šiuo adresu: klma@klb.org

 

Kanados lietuvių muziejus archyvas

Organizacija/SpaudaĮsteigimo metaiSukaktis 2022
VEIKIANČIOS
JŪRŲ SKAUTAI   *švenčia 100-metį nuo įsteigimo Lietuvoje 1922m.1922100
COLOUR AND FORM SOCIETY195270
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ (KLB)195270
KANADOS LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS MONTREALIO SKYRIUS195270
PARAMA - Kredito kooperatyvas195270
ŠALFAS (ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO SĄJUNGA)195270
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS196260
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS (RCU)196260
ROMUVA - SKAUTŲ ir SKAUČIŲ stovyklavietė196260
DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUOPA, (Hamilton)196755
ANAPILIO MOTERŲ BŪRELIS197250
GOLFO KLUBAS, (Toronto)197745
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTAS197745
KRETINGOS STOVYKLA198240
VILNIUS MANOR - Lietuvių pensininkų namai (Toronto)198240
LABDARA - Lietuvių slaugos namai, (Toronto)200220
ISTORINĖS
ŠV. JUOZAPO DRAUGIJA, (Toronto)1907115
VYTAUTO DIDŽIOJO NEPRIGULOMAS KLUBAS, (Montreal)1907115
LIETUVIŲ SŪNŲ IR DUKTERŲ PAŠALPINĖ DRAUGIJA (Toronto)1912110
„DARBININKŲ ŽODIS” - Laikraštis193290
„LIAUDIES BALSAS“ - Laikraštis193290
LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJA193290
AUŠRA - Choras, (Toronto)193785
LIETUVIŲ TREMTINIŲ PAGELBĖJIMUI KOMITETAS, (Montreal)194775
ATEITININKAI - SENDRAUGIAI (Winnipeg)195270
BALTIEČIŲ MOTERŲ TARYBA195270
GINTARAS - Tautinių šokių grupė, (Welland)195270
KANADOS LIETUVIŲ SPORTO APYGARDA195270
LIETUVIŲ TEISININKŲ DRAUGIJA195270
TRIMITAS - Orkestras, (Toronto)195270
VARPAS - Choras, (Toronto)195270
V16 RĖMĖJŲ BŪRELIS (Sudbury)195270
V16 RĖMĖJŲ BŪRELIS (Winnipeg)195270
VINDZORO APYLINKĖS CHORAS (Windsor)195270
SAULT STE. MARIE LIETUVIŲ MOKYKLA195765
V16 RĖMĖJŲ BŪRELIS, (Hamilton)195765
BALTIJA - Lietuvių stovyklavietė, (Montreal)196260
ATŽALYNAS - Tautinių šokių ansamblis, (Vancouver)196755
BIRBYNĖ - Jaunimo liaudies muzikos ansamblis, (Toronto)196755
EŠERYS - Medžiotojų ir žuvautojų klubas, (Oshawa)196755
STEPONO KAIRIO LIAUDIES MUZIKOS VIENETAS196755
AITVARAS - Mėgėjų dramos teatras, (Toronto)197250
GIMTOSIOS PADANGĖS GARSAI197250
SKAUTAI, (St. Catharines)197745
ŠACHMATŲ KLUBAS, (Toronto)197745
TORONTO LIETUVIŲ MOTERŲ DAINOS VIENETAS197745
LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUS (1987 M.)198735
VAIKŲ DARŽELIS ANAPILYJE, (Mississauga)199725
VILTIS - Sporto klubas, (Vancouver)199725

Kanados lietuvių organizacijų žinynas
Išleido: Kanados Lietuvių Bendruomenė
Koordinavo Vida Stanevičienė
Medžiagą rinko ir tvarkė dr. Rasa Mažeikaitė
Lietuvių kalbą redagavo Rima Žemaitytė-De Iuliis
Spausdinimui paruošė Jurgis Kuliešius ir Rima Žemaitytė-De Iuliis
Viršelis Matas Stanevičius

Torontas, 2002m.

This post is also available in: EN