Dalis Asmeniškų rinkinių/fondų KLMA

Pranys Alšėnas-Ališauskas
Martynas ir Valerija Anysai
Leopoldas Balsys
Tadas ir Eva Bartkūs
Evarestas Fedaras
Stasys Gailevičius
Elzė Jankutė
Stasys (Stanley) Jokubaitis
Adomas ir Filomena Kantautai
Elzbieta Kardelienė
Petras ir Irena Lukoševičiai
Vitalius Matulaitis
Kazimieras Mileris
Antanas ir Juzė Rinkūnai
Antanas ir Birutė Sampson
kun. Viktroas Skilandžiūnas
Jurgis Strazdas
Adolfas Šapoka
Antanas ir Anastazija Tamošaičiai
Aldona Užupienė-Lukienė
Vaclovas Verikaitis

Dalis organizacijų ir įstaigų rinkinių/fondų KLMA

Kanados Lietuvių Bendruomenė
Kanados Lietuvių Fondas
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga
Baltiečių Federacija Kanadoje
Baltiečių Moterų Taryba
Lietuvių skautai ir skautės
Ateitininkai
Šv. Kazimiero Parapija Montrealyje
Aušros Vartų Parapija Montrealyje
Šv.Jono/Lietuvos Kankinių Parapija Toronte/Mississaugoje
Prisikėlimo Parapija Toronte
Šv. Kazimiero Parapija Winnipeg
Toronto Lietuvių Jaunimo Ansamblis Gintaras
Toronto tautinių šokių ansamblis Atžalynas
Hamiltono tautinių šokių ansamblis Gyvataras
Toronto Volungės ansamblis
Hamiltono Aukuro megėjų dramos teatras
Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje
Lietuviškas mokyklas Toronte, Hamiltone, Ottawa ir Calgary
Paramos kredito kooperatyvas Toronte
Lito kredito kooperatyvas Montrealyje
Toronto Vyties sporto klubas
Prisikėlimo Parapijos sporto klubas Aušra
Hamiltono sporto klubas Kovas
Savaitraštis Tėviškės Žiburiai
Savaitraštis Nepriklausoma Lietuva
Medžiotojų-meškeriotojų klubas Tauras
Žurnalas Moteris
Žurnalas Skautų aidas
Lietuvių Namai Toronte, Hamiltone ir Edmontone
Toronto lietuvių pensininkų namai Vilnius Manor
Ir kiti lietuvių bendruomenės vienetai

Apžvalga

Mūsų muziejus-archyvas gali išgyventi tik dėl Jūsų dosnumo ir rūpesčio paveldo išsaugojimu ateinančioms kartoms.

Mūsų tikslas yra rinkti, išlaikyti ir supažindinti visuomenę su Kanados lietuvių pėdsakų tęstinumu ir indėliu Kanados krašte.  Mūsų istorija prasideda vėlai 19 amžiuje Lietuvoje, kai pirmieji emigrantai pasiekė Kanadą ir veda link dabarties.  Mes ypatingai renkam visą ir bet kokią medžiagą prieš 1950 m. ir medžiagą, kuri atspindi Kanados lietuvių gyvenimą, veiklą ir paveldą po 1950 m.

Dabartiniai Rinkiniai

Svarbiausias Kanados Lietuvių Muziejaus-Archyvo (KLMA) tikslas yra kaupti ir išsaugoti istori svarbią archyvinę medžiagą (pvz. dokumentus, leidinius,  nuotraukas, t.t.) pavienių lietuvių, organizacijų ir įstaigų pasiekimus, veiklą ir istoriją, skiriant ypatingą dėmesį medžiagai, turinčiai ką nors bendro su lietuviams svarbiais įvykiais, laikotarpiais, epizodaisškai asmenimis.  Pirmoji archyvinės medžiagos auka KLMA buvo testamentinis Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankus dukros, Elzės Jankutės palikimas.

Sekančiame sąraše galime matyti dalį asmenų, kurie patys, ar jų šeimos nariai yra dovanoję medžiagos KLMA.  Šių ir kitų asmenų fonduose saugomi laiškai, asmeniniai dokumentai, nuotraukos, rankraščiai, straipsnių rinkiniai, rašyti to asmens ar apie tą asmenį, o taip pat ir visokiausių daiktų ir šeimyninių vertybių.

KLMA yra archyvinės medžiagos apie įvairius renginius, kuriuos Kanados lietuviai yra ruošę ar kuriuose jie yra dalyvavę.  Yra medžiagos apie pasikartojančius renginius, pavyzdžiui Kanados Lietuvių Dienos, kurios buvo rengiamos įvairiuose Kanados miestuose tridešimt šešis kartus nuo 1953 metų, išeivijos lietuvių penkiolika tautinių šokių ir dešimt dainų švenčių, kurios buvo rengiamos įvairiuose miestuose Šiaurės Amerikoje nuo 1953 metų, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresai, kurie įvyko keturiolika kartų įvairiuose pasaulio kraštuose nuo 1966 metų, įvairios sporto žaidynės ir turnyrai, kuriuos organizavo ŠALFASS bei kitos organizacijos Kanadoje ir JAV, taip pat Vasario 16-tos ir Kovo 11-tos minėjimai įvairiose lietuvių kolonijose Kanadoje.  KLMA taip pat yra sukaupta nemažai medžiagos apie vienkartinius įvykius ir renginius, kaip Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejus, Šv. Kazimiero mirties 500 metų jubiliejus, Dux Magnus operos pirmasis pristatymas ir daugybė visokiausių dainų, šokių ir teatro grupių pasirodymų, meno parodų, paskaitų, filmų pristatymų, ir t.t.

Šalia archyvinės medžiagos, KLMA yra renkami istoriškai reikšmingi daiktai, kurie nušviečia ar smulkiau atspindi Kanados lietuvių asmenų, organizacijų ir įstaigų veiklą ir turi nuolatinę ir plačiai priimtiną kultūrinę ar istorinę vertę, skiriant  ypatingą dėmesį  tiems daiktams, kurie turi ką nors bendro su svarbiais įvykiais, laikotarpiais, epizodais ir asmenimis. Tarp keleto šimtų daiktų, kurie buvo suaukoti ar surinkti nuo KLMA atidarymo, yra pašto ženkliukai ir vokai, banknotai ir monetos, paveikslai, litografijos, skulptūros, rankdarbai, brangenybės (įskaitant nemažai gintaro dirbinių), sagos, medaliai, žymenys ir uniformos, audiniai, tautiniai rūbai, įvairūs proginiai marškinėliai, pažymėjimai, laimikiai, taurės, žemėlapiai, plakatai, vėliavos ir visokiausi kiti daiktai.

Dar prieš KLMA oficialų atidarymą, buvo renkamos lietuviškos knygos ir įvairūs periodiniai ir proginiai leidiniai.  Šiuo laiku, KLMA leidinių rinkinį galima tiktai naudotis KLMA patalpose.  Rinkinio leidiniai sudaryti iš visos medžiagos spausdinta lietuvių kalba Kanadoje ir lietuvių arba anglų kalba leidžiami leidiniai apie Kanados lietuvius spausdinta per visą pasaulį.  Visi leidiniai gali būti suskirstyti apytiksliai pagal tokius skyrius:

- Lietuvoje ir Mažojoje Lietuvoje nuo 1850 m. iki 1950 m.;

- Pietų Amerikoje, Australijoje ir kitur Europoje nuo 1850 m.;

- JAV nuo 1850 m. iki 1950 m.;

- Kanadoje nuo 1930 m. iki šios dienos;

- Lietuvoje nuo 1950 iki šios dienos (parinktos);

- JAV nuo 1950 m. iki šios dienos (parinktos);

- pabėgėlių (DP) stovyklose Vokietijoje nuo 1940 m. iki 1955 m.

 

This post is also available in: EN