Lietuviškos Vasaros Stovyklos

Nuo 1950-tūjų metų, Kanados lietuvių vaikai vasaras galėjo praleisti stovyklose, ir rasti atgaivos nuo vasaros karščių.  Savanoriai stovyklas suplanuodavo, sustatydavo jų programas ir patys jose dirbdavo įgyvendinant  įvairias sporto, kultūros bei švietimo pagrindais išvystytas pramogas.

Toronte ir apylinkėse gyvenantys lietuviai galėjo rinktis iš trijų stoyklaviečių į šiaurę už Toronto.  Visos pasiekiamos mašina per keletą valandų:

Gero Ganytojo Stovykla (1959-1974)

  • Savininkas: Lietuvos Kankinių parapija, Mississauga ON
  • Randasi: Springhurst (Wasaga Beach, ON)
  • Stovykla taikyta parapijos vaikams
  • Joje taip pat stovyklavo sporto klūbas “Vytis”

  Tėvų Pranciškonų Stovykla (1955-1982)

            Perkrikštyta vardu “Kretinga” (nuo 1982 - iki dabar)

  • Savininkas: Prisikėlimo Parapija, Toronto ON Randasi: Wasaga Beach ON
  • Parapijos sporto klūbas “Aušra” organizuodavo sporto “Aušros Stovyklas”; vykdavo krepšinio treniruočių stovyklos; jaunų šeimų stovyklos, Ateitininkų jaunimo stovyklos, Lietuvių Namų poilsio stovyklos
  • Dabar ruošiama “Kretingos stovykla” lietuvių kilmės jaunimui

  Romuva (nuo 1962- iki dabar)

  • Savininkas: Kanados lietuvių skautai
  • Randasi prie Huntsville ON
  • Stovyklas pastoviai ruošia Kanados lietuvių skautų organizacija

Buvo galima pasirinkti iš keletos 1-2 ilgumo savaičių stovyklavimo galimybių:

Bendro pobūdžio stovykla, sporto stovykla, krepšinio stovykla, jaunų šeimų stovykla, įvairių organizacijų ruošiamos stovyklos pav. Ateitininkų ar skautų bei Lietuvių pensininkų klūbo poilsio stovykla.

Montrealio rajone, lietuvių kilmės jaunimas galėjo stovyklauti “Baltijos” stovykloje (1962-1997).  “Baltija” radosi Lauryno kalnuose (“Laurentian Mountains”) Kvebeko provincijoje.  Stovyklą įsteigė Montrealio Kanados lietuvių bendruomenė.

Mažesnio mąsto stovyklos taip pat buvo organizuojamos Kanados Vakaruose prie Winnipego, Manitobos bei Calgary ir Edmontono miestų Albertoje.

Dalyvavimas betkurioje iš šių stovyklų sudarė progą kartu poilsiauti bei vystyti savo lietuviškos kultūros paveldo žinias.  Taip pat buvo proga sudaryti naujas pažintis su lietuviais iš kitų vietovių Kanadoje, Amerikoje bei iš kitų kraštų.

Aušros stovykla 1962-63 m. Tėvų Pranciškonų stovyklavietė

Gerojo Ganytojo stovykla maždaug 1960-1965 m.

Kretingos stovyklos istorija, “Toli Arti” programa OMNI TV 2002 m.

Ąžuolo-Gintaro Vadovų Lavinimo Mokykla, 1965 m. Romuvos stovyklavietė

Filmas redagavo                             Aleksandras Valavičius, KLMA

 

Paaiškinimai:

Filmos laikomos KLMA archyve.

Lietuviškos dainos prie laužo - rekorduotos Skautų Seserijos stovykloje rugp. 4-6 d. 1983 m.

OMNI TV programa ‘Toli Arti’ lietuvių programa rodoma 2002-2003 m. Vedėjas buvo Stasys Kuliavas, o kūrybinę komandą suadrė: Vac Verikaitis, Raimundas Laurinavičius, Inga Pivoriūtė, Simonas Sližys ir Sonata Laurinavičienė.

Romuvos stovyklos filmas: skautės pasiruošusios sutikti Vyriausią Skautininką, pievoje matosi pastatyti originalūs vartai, skautės pastoja kelią ir atsisveikina išvažiuojantį svečią, skautai išvyksta į 24 valandų iškylą, vėliavos iš kairės: Skautų brolijos, JAV, Lietuvos, Kanados, Didžiosios Britanijos, Skautų seserijos, Akademikai rauna nukirsto medžio šaknį ir neša į laužą.

Dėkojame dr. A. Dailydei už Romuvos stovyklos filmą.

 

This post is also available in: EN