Kanada – Lietuva
Diplomatiniai ryšiai 1991 – 2021
Minime Lietuvos ir Kanados diplomatinių ryšių atstatymo 30-ąsias metines (1991 rugpjūčio 26 d.)

ILGAMETĖ DVIŠALIŲ LIETUVOS – KANADOS SANTYKIŲ ISTORIJA

 • Lietuvos diplomatiniai santykiai su Kanada prasidėjo 1919 m. sausio mėn. Tuomet Kanada dar tebebuvo Britų imperijos dominija (valda). Visi Kanados užsienio politikos reikalai buvo tvarkomi Londone. Lietuvos ir Kanados tarpusavio ryšiais rūpinosi Jungtinės Karalystės atstovas Lietuvoje, Kaune (tuometinė Lietuvos sostinė) arba Lietuvos misija Londone.
 • Po 1926-ųjų metų ši Britų imperijos valda galėjo savarankiškai priimti ir sudaryti sutartis su užsienio valstybėmis. Iš tiesų Lietuvos – Kanados sutartys, sudarytos Londone (J K) buvo perduotos Kanados dominijos žinion. Pavyzdžiui, Lietuvos – D. Britanijos susitarimas dėl prekybos ryšių (1922 gegužės mėn.) liudija, kad Britų imperijos valdžia Lietuvai labai palanki. Lietuva D. Britanijai suteikė “palankiausios šalies” statusą.
 • Lietuvos ryšiai su Kanada vystėsi toliau pasirašant visą eilę įvairių sutarčių.
 • Kanada, pasirašydama Versalio Taikos Sutartį, sutiko, kad Klaipėdos teritorija prie Baltijos Jūros būtų priskirta Lietuvai.
 • Gausi imigrantų banga, atvykusi į Kanadą 1926-1928 metais, paskatino įsteigti Lietuvos konsulatą Kanadoje.

LIETUVOS GARBĖS KONSULAI KANADOJE

1937 – 1949G.L.P. Grant-SuttieGeneralinis garbės konsulas Toronte
1949 – 1959Vytautas J. GylysGeneralinis garbės konsulas Toronte
1962 – 1989dr. Jonas ŽmuidzinasGeneralinis garbės konsulas Toronte
1990 – 2004Haris LapasGeneralinis garbės konsulas Toronte
1996 –Christopher JurasGarbės konsulas Vankuveryje
1999 – 2009Antanas VyšniauskasGarbės konsulas Kalgaryje
2002 – 2006Alan Vytautas PavilanisGarbės konsulas Montrealyje
2004 – 2009Liudvikas Vytenis MatukasGeneralinis garbės konsulas Toronte
2004 – 2015Nejolla KorrisGarbės konsulė Edmontone
2007 –Arūnas StaškevičiusGeneralinis garbės konsulas Montrealyje
2009 –Paulius Viktoras KurasGeneralinis garbės konsulas Toronte
2017 –Anthony Romas KasperGarbės konsulas Kalgaryje

1937 m. pasižymėjęs Kanados papulkininkas G.L.P. Grant-Suttie buvo paskirtas pirmuoju Lietuvos Generaliniu konsulu Kanadai. Vytautas J. Gylys, pirmasis diplomatas iš Lietuvos, juo buvo paskirtas 1949 metais.

Rodiklį laikykit virš dokumento norint padidint.

Pirmasis pokalbis su naujai paskirtu Garbės Konsulu Kanadai, Vytautu Gyliu, “Tėviškės Žiburiuose”, 1949.XII.24

Net ir po 1944 m. pakartotinės Lietuvos sovietų okupacijos, nuo 1937 metų konsulatas veikė be jokių pertraukų. Kanada niekada nepripažino Lietuvos okupacijos teisėtumo ir šią nuostatą išlaikė iki 1991 m. kovo 11 d. kai Lietuva atstatė savo nepriklausomybę. Kanada buvo pirma G7 valstybė kuri pripažino atkurtą nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Tiesioginis klausimas apie Baltijos valstybių nepriklausomybės pripažinimą buvo užduotas Kanados parlamento Bendruomenių rūmų posėdyje 1954 m.

ATSTATYMAS ir PRIPAŽINIMAS

Jau 1990 m. kovo 14 d. Kanados parlamentas – Bendruomenių rūmai (kovo 12) ir Senatas (kovo 14) pradėjo svarstymus dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo. Parlamentiniai svarstymai tęsėsi beveik metus – iki 1991 m. rugpjūčio 26 d. kada Kanada, pirmoji iš G7 tautų, Parlamente Otavoje de jure pripažino Lietuvą nepriklausoma valstybe ir 1991 rugsėjo 2 d. Vilniuje pasirašė dokumentus atstatančius diplomatinius santykius tarp Kanados ir Lietuvos.

Paspauskite apacioj:

1996 m. balandžio 26 d. Kanados parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria buvo pripažįstama Lietuvos nepriklausoma valstybė. Kanados ministras pirmininkas Brian Mulroney pranešė, kad Kanada siunčia diplomatinę misiją į Baltijos valstybių sostines, oficialiai užmegzti diplomatinius santykius. Delegacijai vadovavo Kanados tarptautinės plėtros ir prekybos ministras Michael Wilson, delegacijos nariais buvo pakviesti ir Kanados baltiečių bendruomenių atstovai. Kanada priėmė keletą labai tikslingų sprendimų, atstatant diplomatinius ryšius su Baltijos valstybėmis;

 • Buvo nuspręsta, kad delegaciją į Baltijos valstybes skraidins ne komercinis, bet Kanados vyriausybinis lėktuvas.
 • Tuometinėje oro erdvėje dar nebuvo aiškių taisyklių bei naujų sutarčių. Kanados vyriausybinio skrydžio maršrutas sąmoningai vengė skrydžio per Maskvą. Tačiau neišvengiamai teko skristi per Rytų Vokietijos, Lenkijos ir netgi Rusijos oro erdvę.
 • Kanados vyriausybei buvo svarbu simboliškai įtvirtinti nepriklausomų valstybių pripažinimą, todėl Kanados atstovai tiesiogiai skrido į Lietuvos, Latvijos, Estijos sostines.

Kai lėktuvas pasiekė Rytų Vokietiją, abipus kanadiečių lėktuvo staiga atsirado du kariniai lėktuvai. Jie lydėjo iki Lietuvos, o paskui staiga dingo. Kanados delegacija pasiekė Vilnių be jokių trukdymų.

 

 

Kanados lietuvių bendruomenės atstovai Kanados vyriausybinėje delegacijoje (iš k.) Gabija Petrauskienė, KLB vicepirmininkė ryšiams su bendruomene ir Lietuva, p. Wilson, Ministras Michael Wilson, Kanados valst. delegacijos vadovas, Algis Pacevičius, KLB vicepirmininkas ryšiams su Kanados vyriausybe ir spauda, Juozas Krištolaitis, KLB Krašto valdybos pirmininkas. KLMA arch. ntr.

Vilniuje 1990 rugsėjo 2 d. ministras M.Wilson, Kanados vyriausybės įgaliotinis ir Kanados delegacijos vadovas, ir Gediminas Vagnorius, Lietuvos ministras pirmininkas, pasirašė protokolą, pagal kurį oficialiai atnaujinami Lietuvos ir Kanados diplomatiniai ryšiai.

Šaltiniai: Lietuvos užsienio reikalų ministerijos archyvai

Taip pat tos kelionės metu min. M. Wilson, Kanados delegacijos vadovas, pranešė, kad Kanados vyriausybė Lietuvos ekonominei plėtrai skiria $10 mln. (CAD).

PRASIDEDA PARAMOS IR BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI

Kanados tarptautinės prekybos ir užsienio reikalų ministerijos per Kanados paramos Centrinei ir Rytų Europos valstybėms biurą pradėjo bendradarbiauti su Baltijos valstybėmis. Jau iki 1993 metų buvo sudaryta 100 įvairių techninės paramos sutarčių. Šie paramos projektai buvo skirti žemės ūkiui, demokratijos plėtrai, žmogaus teisių įtvirtinimui, švietimui, energetikos, atominio saugumo sritims. Jie buvo nukreipiami ir administracinio valdymo, aplinkosaugos, finansų ir bankininkystės plėtrai, sveikatos apsaugos gerinimui, humanitarinei paramai ir viešojo administravimo patirties diegimui, susisiekimui.

Pirmoji dvišalė Lietuvos respublikos ir Kanados vyriausybės prekybos ir komercijos sutartis pasirašyta 1994.VIII.08 Vilniuje.

Dvišalė veikla politikos, kultūros bei socialinėje srityje plėtėsi. Susidomėjimas prekybos ir investicijų galimybėmis sustiprėjo. Tuo pat metu į Kanadą iš Lietuvos atvyko gana gausus imigrantų skaičius. Būtent tada ir atsirado poreikis steigti Kanadoje Lietuvos ambasadą.

Republic of Lithuania – Ambassadors to Canada

1995 – 2000Alfonsas Eidintas
1995-1997 Vašingtone
1997-1999 Otavoje
2000 – 2002Rimantas Šidlauskas
2002 – 2008Sigutė Jakštonytė
2008 – 2012Gintė Damušis
2012 – 2016Vytautas Žalys
2017 – 2019Darius Pranckevičius
2019 –Darius Skusevičius
1995 metais birželio mėn. Kanados gen. gubernatoriui Lietuvos valstybės įgaliojimus įteikė pirmasis Lietuvos ambasadorius Kanadoje Alfonsas Eidintas.

Alfonsas Eidintas, LR ambasadorius Kanadoje, įteikia savo įgaliojimus gen. gubernatoriui Romeo LeBlanc, Otava, 1995 m. birželio 15 d.

Ntr. iš A. Eidinto knygos „Diplomatų šypsenos ir pokštai“

Kanados lietuvių savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ straipsnis apie pirmojo Lietuvos ambasadoriaus Kanadoje paskyrimą.

Iš pradžių ambasadorius savo pareigas atliko, gyvendamas ir dirbdamas Vašingtone, JAV, bet 1997 m. buvo perkeltas į Otavą.

„… aš su pasididžiavimu ir pasitenkinimu dabar prisimenu pastangas, įtikinėjant Lietuvos vyriausybę, kad ji steigtų atskirą diplomatinę įstaigą Kanadoje. Tai buvo svarbus žingsnis įgyvendinant mūsų valstybės užsibrėžtus tikslus, tarp jų ir narystę NATO, taip pat stiprinant Lietuvos ir lietuvių išeivijos ryšius. Šis sprendimas buvo teisingas, tai patvirtino netrukus surengtas Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus apsilankymas Kanadoje. Deja, jis turėjo baigtis anksčiau nei numatyta dėl tuometinio ministro pirmininko Rolando Pakso atsistatydinimo…”
Alfonsas Eidintas el. laiškas 2021.II.12

Lietuvos prezidentas, Valdas Adamkus, lankosi Kanadoje 1999 m. spalio 23-26 dd.


Visas vaizdo įrašo laikas: 6 min.

Vaizdo įrašo turinys:

Kanados Ministeris Pirmininkas, Jean Chrétien
(Pradžia 0:01)

Gerb. Adrienne Clarkson, Kanados Gen. Gubernatorė
(Pradžia 3:16)

Lietuvos Respublikos ambasadorius Kanadai, Alfonsas Eidintas
(Pradžia 4:32)

Vaizdo įrašas: KLMA kol.


Lietuvos ambasadorius Kanadai, Rimantas Šidlauskas, įteikia savo įgaliojimus Rideau rūmuose, Otavoje 2000 m. Iš k. Į d.: Lietuvos ambasadorius Rimantas Šidlauskas, Kanados Gen. Gubernatorė Gerb. Adrienne Clarkson. Foto: Lietuvos Ambasados Kanadoje

Savo įgaliojimus įteikia Lietuvos ambasadorė Kanadai Sigutė Jakštonytė, Rideau rūmuose, Otavoje 2002 m. Iš k. į d.: Lietuvos ambasadorė Sigutė Jakštonytė, Kanados Gen. Gubernatorė Gerb. Adrienne Clarkson. Foto: Lietuvos Ambasados Kanadoje.

Savo įgaliojimus Otavoje, Rideau rūmuose, 2008 m. vasarą įteikia Lietuvos ambasadorė Kanadai Gintė Damušytė. Iš k.: Rūta Kličienė, KLB atstovė, Miglė Jankauskienė, LR ambasados darbuotoja, LR ambasadorė Kanadai Gintė Damušytė, Michaelle Jean, Kanados gen.gubernatorė, Jadvyga Damušienė.

Lietuvos ambasadorius Kanadai, Vytautas Žalys, įteikia savo įgaliojimus Kanados Gen. Gubernatoriui Gerb. David Lloyd Johnston, Rideau rūmuose, Otavoje 2012 m. rugsėjo 13d. Foto: Lietuvos Ambasados Kanadoje.

Lietuvos ambasadorius Kanadai, Darius Pranckevičius, įteikia savo įgaliojimus Kanados Gen. Gubernatoriui Gerb. David Lloyd Johnston, Rideau rūmuose, Otavoje 2017 m. rugpjiūčio. Foto: Lietuvos Ambasados Kanadoje.

DOKUMENTO VERTIMAS

Įgaliojimo laiškai (Paragvajaus respublika, Dominikos respublika, Vokietijos federacinė respublika, Lietuvos respublika, Ganos respublika)

„Diplomatija šiame sudėtingame pasaulyje labai svarbi. Geriausi diplomatiniai sugebėjimai yra tie, kurie telkia žmones bendram darbui, nežiūrint skirtingumų. Jie labiausiai stiprina savo valstybes. Būtent tokiais principais Kanada grindžia savo santykius su valstybėmis, kurios jus atsiuntė. Ačiū, kad esate čia.

Ambasadoriau Pranckevičiau, jūs esate prityręs diplomatas, turintis tokią įvairią, plačią patirtį šiame darbe. Šis faktas ir tai, kad jūs esate kilęs iš šiaurės krašto, man teikia pasitikėjimo, kad jūs puikiai prigysite Kanadoje, nebijosite mūsų žiemos. Jūs esate puikiai pasiruošęs ugdyti abipusius ryšius. Linkiu jums kuo geriau įsikurti naujuose namuose.

Kanada ir Lietuva vertina savo artimus ryšius, kuriuos taip pat stiprina ir tai, kad 49,000 lietuvių ir lietuvių kilmės kanadiečių yra pasirengę bendriems darbams. Abi mūsų šalis jungia bendri tikslai, bendra veikla taikos ir saugumo labui, prekybos srityje. Abi mūsų valstybės – Lietuva ir Kanada – JT, NATO, Europos ekonominės plėtros ir saugumo organizacijose ir toliau sieks taikos, saugumo ir gerovės pasaulyje.

Sveikinu visus jūsų naujojo darbo pradžioje ir dėkoju už jūsų ketinimus dirbti kartu su Kanada. Kaip žinote, 2017 metais Kanada mini 150-ąjį valstybės gimtadienį. Tai puiki proga toliau stiprinti mūsų dvišalius ryšius, pradėti naują bendradarbiavimo etapą. Dar kartą sveikinu jus čia, Kanadoje, ir kviečiu bendram darbui …

(Ištrauka iš tuometinio gen. gubernatoriaus David Loyd Johnston, 2017 m. priėmusio LR ambasadoriaus D. Pranckevičiaus įgaliojimus, sveikinimo kalbos).

Darius Skusevičius, Lietuvos Respublikos ambasadorius Kanadoje, įgaliojimų teikimo iškilmėse Otavoje, Rideau rūmuose, 2019 m. Foto: Lietuvos Ambasados Kanadoje.

Visi Lietuvos ambasados Kanadoje vadovai atliko pareigas, derindami diplomatinį darbą ir palaikydami ryšius su Kanados lietuvių bendruomenėmis.

BALTIEČIŲ VAKARAI PARLAMENTE

Labai svarbus renginys, kurio metu diplomatų korpusas, Kanados vyriausybės atstovai ir parlamentarai kviečiami iškilmingai vakarienei Kanados Parlamente. Nuo 1973 metų juos kartą į metus rengė Kanados Baltiečių federacija, globojant Kanados parlamentui – Bendruomenių rūmams ir Senatui. Šie vakarai turėjo didelės įtakos, sudarant galimybę Kanados Baltiečių bendruomenių vadovams bendrauti su įtakingais politikais, užsienio reikalų ministerijos darbuotojais ir įvairių tautų diplomatais. Netgi būdavo galimybė susitikti ir ministrą pirmininką bei kitus ministrus. Tai buvo tinkama proga tiesiog išsakyti Baltijos valstybių tikslus ir pateikti teisingą informaciją apie socialinę ekonominę politiką sovietų okupuotose valstybėse, baltiečių bendruomenių Kanadoje susirūpinimą ir prašymus. Taip pat šie vakarai buvo gera proga pristatyti Kanadoje dirbančius Lietuvos, Latvijos, Estijos garbės konsulus, kuriuos Kanada laikė diplomatų korpuso dalimi.
Buvo tradicija prieš Baltiečių vakarienę kviesti baltiečių konsulus stebėti Kanados Parlamento posėdžius iš diplomatams skirtos galerijos. Baltiečių konsulai būdavo pristatomi Bendruomenių rūmų ir Senato politikams, kartu su diplomatais jie galėjo klausytis komitetų posėdžių. Sovietų ambasadai labai nepatiko šis Kanados valdžios Baltiečių konsulams teikiamas pripažinimas ir priminimas, kad Kanada niekada nepripažino, jog Baltijos valstybės yra SSSR dalis. Jie dažnai išreikšdavo savo nepasitenkinimą.

V Baltiečių vakaras 1977

Iš k.: senatorius Paul Yuzyk, solistė Gina Čapkauskienė (Montrealis), senatorius Andrew Thompson, žemės ūkio ministras Eugene Whalen, Irena Meiklejohn (Toronto), Juozas Danys (Otava). L. Giriūno ntr.

XIII Baltiečių vakaras 1985

Iš k.: daugiakultūriškumo ministras Jack Murta, Kristina Augaitienė (Otava), Rūta Danaitytė (Otava), John Bosley, Bendruomenių rūmų pirmininkas, Liucija Skripkutė (Hamiltonas) L. Giriūno ntr.

XV Baltiečių vakaras 1987

Iš k. :Juozas Danys (Otava), Don Mazankowski, vice – ministras pirmininkas, Sarmite Bulte, parlamento narė (Toronto), Talivaldis Kronbergs, Kanados latvių federacijos prezidentas L. Giriūno ntr.

Baltiečių vakaro dalyviai Konferencijų salėje, parlamento rūmuose, Otavoje KLMA arch.ntr.

Iš k.: Halina Žmuidzinienė, Jonas Žmuidzinas, Lietuvos gen.garbės konsulas, senatorė Renaude Lapoint, buvusi senato pirmininkė J.Danio ntr.

XV Baltiečių vakaras 1987

Iš k.: Talivaldis Kronbergs, Kanados latvių federacijos prezidentas, Andrew Witer, parlamento narys , Algis Pacevičius, KLB Krašto valdybos pirmininkas, A.Kryworuchko, Kanados ukrainiečių bendruomenės pirmininkas J.Danio ntr.

XVII Baltiečių vakaras 1989

Iš k.: Balys Gajauskas (Lietuva), Rasa Kurienė, KLB kultūros komiteto pirmininkė, Joe Clark, Kanados užsienio reikalų ministras. KLMA arch.ntr

XVII Baltiečių vakaras 1989

Kalba Michael Wilson, Kanados finansų ministras KLMA arch.ntr.

Kanadoje dirbę Lietuvos diplomatai stengėsi lankytis visuose svarbiausiuose lietuvių bendruomenės renginiuose ir šventėse Montrealyje, Toronte, Otavoje, Kalgaryje, Hamiltone, Edmontone ir Vankuveryje.

Visas vaizdo įrašo laikas: 11min.
Vaizdo įrašo turinys:
Liudas Matukas, gen. garbės konsulas Toronte, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo minėjime 2005.03.20.
(Pradžia 0:01)

Sigutė Jakštonytė, Lietuvos ambasadorė Kanadoje, Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjime, 006.03.12
(Pradžia 1:56)

Gintė Damušytė, Lietuvos ambasadorė Kanadoje, Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybes dienos minėjime 2008.03.17
(Pradžia 3:28)
Paulius Kuras, gen.garbės konsulas, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo minėjime 2009.03.8
(Pradžia 6:41)

Gintė Damušytė, Lietuvos ambasadorė Kanadoje, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo minėjime 2010.03.21
(Pradžia 9:36)

Vaizdo įrašo autorius: Česlovas Jonys

previous arrow

Iš kairės į dešinę: Rūta Kličienė, KLB Otavos apylinkės valdybos pirmininkė, Alfonsas Eidintas, LR ambasadorius Kanadoje, Jonas Paslauskas, LR ambasados įgaliotinis ypatingiems pavedimams, Dalia Paslauskienė, LR ambasados Kanadoje sekretorė, Otava, 1988.XI.22. R. Kličienės ntr.

Iš kairės į dešinę: Alfonsas Eidintas, LR ambasadorius Kanadoje, Jonas Paslauskas, LR ambasados įgaliotinis ypatingiems pavedimams, Dalia Paslauskienė, LR ambasados Kanadoje sekretorė, Otava, 1988.XI.2 R.Kličienės ntr.

Iš kairės į dešinę: Rūta Kličienė, KLB Otavos apylinkės pirmininkė, Matthew L Larking, St.Matthews vyrų ir berniukų choras, Loretta Lukšaitė - Cassidy, Vytautas Miškinis, vyrų ir berniukų choro vadovas (Vilnius), Rimantas Šidlauskas, LR ambasadorius Kanadoje, Otava, 2001.X.26. R. Kličienės ntr.

Iš kairės į dešinę: Vytenis Matukas, gen. garbės konsulas Toronte, Gražina Matukienė, Andrius Giedris, Rūta Žilinskienė, KLB Krašto valdybos pirmininkė, Vytas Radžius, Sigutė Jakštonytė, LR ambasadorė Kanadoje, Vita Radžiuvienė, Rūta Kličienė, KLB Otavos apylinkė, Raimundas Kličius. Pokylis, skirtas 89-osioms Lietuvos Nepriklausomybės metinėms (Vasario 16 - oji ) Valstybiniame Meno centre Otavoje, 2017 II.16. Ntr. iš asm. R. Kličienės arch.

Iš kairės į dešinę: kun. Algimantas Žilinskas, Ramūnė Jonaitienė, Elona Punkrienė, KLB, Rūta Žilinskienė, KLB Krašto valdybos pirmininkė, Peter Meiklejohn, KLB, Vaiga Vike – Freiberga, Latvijos respublikos prezidentė, Stephen Harper, Kanados ministras pirmininkas, Sigutė Jakštonytė, LR ambasadorė Kanadoje, Rūta Kličienė, KLB Otavos apylinkė. XXVI Baltiečių vakaras Otavoje, 2006.IX.25. Ntr. iš asm. R. Kličienės arch.

Iš kairės į dešinę: Arūnas Staškevičius, KLB Montrealio apylinkės valdybos pirmininkas, Juozas Pieačaitis, Birutė Batraks, “Atžalyno “šokių grupės vadovė, Sigutė Jakštonytė, LR ambasadorė Kanadoje, Aldona Zander, “Atžayno “ šokių grupės direktorė, dr. Alen Pavilanis, gen. garbės konsulas Montrealyje, Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjime, Montrealis, 2004. A.Staškevičiaus asm. arch. ntr.

Lenkijos-Lietuvos Konstitucijos dienos minėjime Gintė Damušytė LR ambasadorė Kanadoje (pirmoje eilėje, centre) su Kanados lietuvių bendruomenės atstovais, 2008. A. Staškevičiaus asm. arch. ntr.

Iš kairės į dešinę: Gintė Damušytė, LR ambasadorė Kanadoje, Silvija Staškevičienė, KLB Montrealio apylinkės pirmininkė, Arūnas Staškevičius, gen. garbės konsulas Montrealyje, Virginija Kochanskytė, majoras Laimas Baliūnas, Lietuvos Nepriklausomybės dienos (vasario 16-sios) minėjime, Montrealis, 2009. A. Staškevičiaus asm. arch. ntr.

Gintė Damušytė, LR ambasadorė Kanadoje, susitinka su Kanados ministru pirmininku Stephen Harper Berlyno sienos giurvimo sukaktuvėse, lapkričio 9, 2009. G. Damušytės asm. arch. ntr.

Iš kairės į dešinę: Nelda Jovaišienė, Silvija Staškevičienė, KLB Montrealio apylinkės pirmininkė, Gintė Damušytė, LR ambasadorė Kanadoje, Arūnas Staškevičius, gen. garbės konsulas Montrealyje, Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjime, Montrealis, 2012. A. Staškevičiaus asm. arch. ntr.

Iš kairės į dešinę: Roman Serbyn, Kanados ukrainiečių bendruomenė, Martin Stauvers, latvių bendruomenė, Tibor Kelemen, Kanados vengrų bendruomenės pirmininkas, Ingrid Tark, Kanados estų bendruomenė, Silvija Staškevičienė, KLB Montrealio apylinkės pirmininkė, Vytautas Žalys, LR ambasadorius Kanadoje, Arūnas Staškevičius, gen. garbės konsulas Montrealyje, Roberts Klaiše, latvių gen. garbės konsulas Montrealyje. Lietuvos Nepriklausomybės dienos (Vasario16) minėjime Montrealyje, 2013 m. A. Staškevičiaus asm. arch. ntr.

Iš kairės į dešinę: Misha Fuchsova, čekų - slovakų asociacijos atstovė, Arūnas Staškevičius, gen. garbės konsulas Montrealyje, Jūratė Žalienė, Vytautas Žalys, LR ambasadorius Kanadoje, Roberts Klaise, latvių gen. garbės konsulas Montrealyje, Katrine Kraulis, Silvija Staškevičienė, KLB Montrealio apylinkės pirmiminkė, Mary Deros, Montrealio vicemerė, Halyna Holovka, Kanados ukrainiečių bendruomenės pirmininkė Lietuvos Nepriklausomybės dienos (Vasario 16-osios) minėjime, Montrealis, 2016. A. Staškevičiaus asm. arch. ntr.

Iš kairės į dešinę: Dalius Žižys, Lietuvos valstybinio centrinio archyvo direktorius, Joana Kuras, KLB Krašto valdybos pirmininkė, Vytautas Žalys, LR ambasadorius Kanadoje, Kanados lietuvių bendruomenės valdybos ir Krašto tarybos suvažiavime Otavoje, 2014.X.07. L. Giriūno asm. arch. ntr.

Pirmasis iš kairės Vytautas Žalys, LR ambasadorius Kanadoje, perduoda finansinę paramą paminklo komunizmo aukoms statybai Otavoje, Nacionalinėje meno galerijoje, Otava, 2016. L. Giriūno asm. arch. ntr.

Dešinėje pusėje pirmasis Vytautas Žalys, LR ambasadorius Kanadoje, stovi priešais Parlamento rūmus Otavoje, 2016. L. Giriūno ntr.

Kanados lietuviai atsisveikina su išvykstančiu ambasadoriumi ir konsulu Jonu Skardinsku, Otava, 20 16.VI.25. L. Giriūno ntr.

Viršutinėje eilėje penktas iš dešinės Darius Pranckevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje, Otava, 2017. L. Giriūno ntr.

Trečias iš kairės Darius Pranckevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje, dalyvauja Baltiečiu vienybės šventėje, Otavoje, 2017.IX.22. L. Giriūno ntr.

Darius Pranckevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje, Otava, 2017. L. Giriūno ntr.

Pirmas iš dešinės Darius Skusevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje, su atlikėjų grupe ”Kreivos akys,” Lietuvos Nepriklausomybės dienos (Vasario 16) šventėje, Montrealis, 2020. A.Staškevičiaus ntr.

Lietuvos ambasadoje Otavoje “Misija - Sibiras” dalyvė Marija Čyvaitė ir vadybininkė Aistė Eidukaitytė pristato misijos kelionėse atliktus darbus ir įspūdžius, Otava, 2020.II.19. L. Giriūno ntr.

Iš kairės į dešinę: Kazimieras Deksnys, Kanados lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas, Karlis Eihenbaums, Latvijos ambasadorius Kanadoje, Darius Skusevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje, neatpažintas, neatpažintas, Andris Kesteris, Latvių federacijos Kanadoje prezidentas. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 30 - osios metinės Lord Elgin viešbutyje, Otava, 2020.III.6. L. Giriūno ntr.

Iš kairės : Janina Giriūnienė, Virginija Craig, Loreta Gudynaitė - Savitch, Beth Richardson, buvusi Kanados ambasados Vilniuje įgaliotinė ypatingai svarbiems reikalams, Darius Skusevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje, Dorota Skusevičienė, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 30-ųjų metinių minėjime Lord Elgin viešbutyje, Otavoje 2020.III.6. L. Giriūno ntr.

Darius Skusevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje, su Kanados Ginkluotųjų pajėgų atstovais Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 30-ųjų metinių minėjime Lod Elgin viešbutyje, Otavoje, 2020.III.6. L. Giriūno ntr.

Exit full screenEnter Full screen
next arrow
Atkurtų diplomatinių santykių tarp Lietuvos ir Kanados 30-mečio vaizdo įrašas iš Vilniaus.

Visas vaizdo įrašo laikas: 3:53min.

Lietuvos ir Kanados Užsienio reikalų ministerių vaizdo įrašo citatos:

Gabrielius Landsbergis

Kanada yra viena iš ryškiausių žvaigždžių pasaulyje, ginant demokratiją, žmogaus teises, teisės viršenybės principą ir tai yra pamatinės vertybės, kurios yra nepaprastai svarbios ir laivę atkūrusiai ir laisvę jau tris dešimtmečius švenčiančiai Lietuvai.
Taip pat nereikia pamiršti ir bendros istorijos. Kanada buvo pasiūliusi prieglobstį Lietuvos žmonėms, kurie bėgo nuo tiek Pirmojo, tiek Antrojo pasaulinio karo ir rinkosi Kanadą savo namais. Ir dabar Kanada džiaugiasi, neabejoju, didele lietuvių bendruomene, kuri mūsų ryšį padaro dar stipresnį.

Marc Garneau

Mes žvelgiame į ateinančius trisdešimt mūsų diplomatinių santykių metų, per kuriuos ir toliau tvirtinsime Lietuvos ir Kanados ryšius.

Lietuvos Respublikos Ambasadoriaus Kanadai žodis:

Darius Skusevičius

Tiek prieš 30 metų, tiek ir dabar Kanados lietuvių bendruomenė ir jos organizacijos aktyviai prisideda plėtojant Lietuvos ir Kanados ryšius.
Kanada pirmoji iš G7 valstybių pripažino Lietuvos nepriklausomybę ir atkūrė diplomatinius santykius. Ši paroda dar kartą parodo kiek daug bendro turi Lietuva ir Kanada. Per tris dešimtmečius sukurtus ryšius ketiname ir toliau stiprinti bendradarbiaujant kultūros, ekonomikos, saugumo, gynybos, užsienio politikos ir kitose srityse.

IŠVADOS

Šios Kanados ir Lietuvos respublikos diplomatinių ryšių atstatymo 30-osios metinės žymi ilgametį, nepertraukiamą dvišalį abiejų valstybių bendravimą, prasidėjusį 1919 m.

Per pastaruosius 30 nepriklausomybės metų Lietuva sustiprino sėkmingus prekybos ryšius su Kanada, kurie dabar siekia $316,6 mln, ir yra pasirašiusi daugiau naujų prekybos ir investavimo sutarčių:

 • Lietuvos ir Kanados prekybos prekybos sutartis, Vilnius, 1994
 • Lietuvos ir Kanados susitarimas dėl dvigubo mokesčių skaičiavimo vengimo, siekiant užkirsti kelią bandymams vengti pajamų ar kapitalo mokesčių, Vilnius, 1996
 • Lietuvos ir Kanados susitarimas dėl socialinio saugumo, Vilnius, 2005
 • Lietuvos ir Kanados susitarimas dėl jaunimo mainų programos, Vilnius, 2009

Kanada 2004 metais viena iš pirmųjų valstybių pasaulyje pripažino Lietuvos teisę tapti NATO nare. Nuo to laiko abi valstybės bendradarbiauja gynybos srityje pagal NATO programas. Abi valstybės dalyvauja ir bendruose įvairiuose daugiašaliuose renginiuose. Dvišaliai Kanados ir Lietuvos santykiai, užsimezgę prieš 102 metus (1919 metais) klesti ir šiandien.

* * * * *
Parodą parengė Kanados Lietuvių muziejus-archyvas
Redaktorė: Gabija Petrauskienė
Vertimas į lietuvių kalbą: Sigina Katkauskaitė
Vaizdo redaktorius: Aleksandras Valavičius

Šaltiniai

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania website
Embassy of the Republic of Lithuania to Canada archives and website
The Governor General of Canada website
Canada. Parliament. Debates of the House of Commons (Hansard), Ottawa
Canada. Parliament Senate. Debates of the Senate (Hansard), Ottawa
Gaida Pr. et.al., „Lithuanians in Canada“, Toronto, 1967
Eidintas, Alfonsas, „Diplomatų šypsenos ir pokštai“, Vilnius, 2020
Pahapill, John, „The Baltic Federation in Canada“, Toronto, 2007
Jankauskas, Giedrius, „Kongresinė akcija“, Vilnius, 2009
Lights of Homeland newspaper and photo archive, Toronto
Kuras, Joana, personal archive
Petrauskienė, Gabija, personal memoir and archive

Kanados lietuvių muziejus – archyvas nuoširdžiai dėkoja Lietuvos ambasadai Kanadoje už visokeriopą paramą, rengiant šią parodą.

This post is also available in: EN