KANADOS ĮNAŠAS LIETUVOS KELYJE Į NEPRIKLAUSOMYBĘ 1987-2004

Spaudos žodžiais

ĮVADAS:

Molotovo-Ribbentropo pakto, slapta pasirašyto tarp Vokietijos ir Rusijos 1939m. rugpjūčio mėn. 23d. pasekmė buvo Lietuvos priverstinė anekcija į Sovietų Sąjungą. Taip Lietuva 50 metų tapo okupuotu kraštu. Ši anekcija niekada tarptautinėje valstybių bendrijoje nebuvo pripažinta teisėta (‘de jure’). Net ir 50 metų gyvenant po sovietų okupacija, okupantui niekada nepasisekė užgniaužti Lietuvos laisvės siekio.

Išeivijoje, kova dėl Lietuvos nepriklausomybės prasidėjo po Antrojo Pasaulinio Karo, nuo tos dienos kai priverstiniai pabėgėliai mynė pirmuosius savo žingsnius ant svetimų žemių krantų. Naujai atvykę Kanadon lietuviai jau nuo 1950-tųjų organizavosi į bendruomenes ir pradėjo agresyvią politinę akciją turėdami tik vieną vienintėlį tikslą - siekti Lietuvai nepriklausomybės. Šią akciją tęsė be paliovos per sekančius 40 metų iki Lietuva 1990 metais pasiskelbė nepriklausoma nuo Sovietų Sąjungos.

1990m. Kovo 11d. Lietuva atstatė savo nepriklausomybę per taikią akciją pavadintą “Dainuojanti Revoliucija”. Lietuvos Nepriklausomybės “de facto” ir “de jure” tarptautinis pripažinimas prasidėjo 1991 metais kai rugsėjo 17d. jinai buvo priimta į Jungtines Tautas (United Nations). Pripažinimas baigėsi 2004 metais kai Lietuva priimta pilnateise nare kovo mėn. 29d. į NATO ir gegužės mėn. 1d. į Europos Sąjungą.

Kelias į nepriklausomybę nebuvo lengvas – jis buvo sunkiai iškovotas. Nuo 1950-tųjų metų, Kanados lietuviai aktyviai įtaigojo Kanados valdžią kad remtų Lietuvos nepriklausomybės siekius ir kai lemtingi 1989-1991 metų įvykiai pradėjo nepakeičiamai judėti to siekio link, jie buvo pasiruošę ir teikė visokeriopą pagalbą kai tik jos reikėjo ir kai tik jos prašydavo.

Akcija kurios ėmėsi Kanados valdžia bei Kanados Lietuvių Bendruomenė, buvo atsakas įvykiams kurie labai sparčiai vystėsi tiek pačioje Lietuvoje, tiek tarptautinėje arenoje. Kanada diplomatinius santykius su nepriklausoma Lietuvos Respublika atstatė 1991m. rugsėjo 2d. Vilniuje.
Naudojantis tiek Kanados viešosios spaudos tiek Kanados lietuvių laikraščių antraštėmis bei straipsniais, pristatome Jums istoriją per tiesioginius spaudos žodžius apie tai kaip Kanada dalyvavo kelyje į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą.**

(Istorija suskirstyta į penkis skyrius. Paspauskit ant norimo skyriaus ir sekite mūsų istoriją taip kaip ją viešumai pristatė spauda. Skyriaus įvade rasite “Įvykį” – tai kas įvyko Lietuvoje arba taruptautinėje arenoje, ir tam įvykiui “Atsaką” nuo Kanados valdžios arba Kanados lietuvių bendruomenės. Paspaudus ant laikraščio iškarpos, iškarpą galėsite padidinti ir ją perskaityti išsamiai.)

(** Šaltiniai:  iškarpos padovanotos bei surinktos Kanados Lietuvių Muziejuje Archyve, Mississauga, Ontario, Kanadoje iš: The Globe and Mail, The Toronto Star, The Toronto Sun, The Hamilton Spectator, The Ottawa Citizen, The Montreal Gazette, “Tėviškės Žiburiai” Kanados lietuvių laikraščio leidžiamo Toronte/Mississaugoje, Ontario.)

1987 “Perestroika”; 1988 Gimsta “Sąjūdis”

ĮVYKIS: Paskutiniam Sovietų Sąjungos vadovui, Michailui Gorbačiovui paskelbus “perestroikos” (persitvarkymo) programą per kurią jis norėjo įvesti ekonomikos bei politinės sistemos pertvarkymą, jo mintis iš karto teigiamai priėmė Lietuva. Jo programoje įžvelgė galimybę įvesti pakeitimus. Dėja, neilgai trukus paaiškėjo, kad reformos kurių siekė Lietuva, nebuvo priimtinos Sovietų vadovybei ir jos buvo slopinamos.
ATSAKAS: Kanados Lietuvių Bendruomenės (KLB) valdyba, Kanados pagrindinio laikraščio The Globe and Mail 1988m. vasario 12d. laidoje patalpino pilno puslapio ilgumo atsišaukimą protestuojant prieš Gorbačiovo pastangas slopinti reformas Lietuvoje. To pasėkoje, Sovietų ambasada Otavoje, Kanados vyriausybei pasiuntė oficialų protestą prieš Kanados lietuvių akciją. Kanados lietuvių jaunimas tuojaus suorganizavo bado streiką priekyje Sovietų ambasados Otavoje. Streikas prasidėjo 1988m. vasario 16d. ir tęsėsi tris dienas.

ĮVYKIS: 1988m. birželio 3d. Lietuvos Mokslų Akademijos salėje, buvo sukurta Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Jos tikslas - organizuoti akciją vykdyti Gorbačiovo paskelbtą “perestroikos” - persitvarkymo programą. Tų pačių 1988 metų rudenį, spalio mėn. 23d. Vilniuje įvyko Lietuvos Sąjūdžio steigiamjoji konferencija. Joje gimė “Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis” ir jo pirmininku išrinktas muzikologas profesorius Vytautas Landsbergis. Konferencija nutarė, kad Sąjūdžio pagrindinė užduotis – nubrėžti ir įvykdyti kelią į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą.
ATSAKAS: Nepaisant kontroversijos išeivijoje dėl ryšių su Lietuva, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdyba, kurios didelę dalį sudarė Kanados lietuviai, nutarė priimti Sąjūdžio kvietimą dalyvauti steigiamąjame suvažiavime Vilniuje ir ten pasiuntė savo pirmininką Dr. Vytautą Bieliauską iš JAV. Dr. Bieliauskas konferencijoje dalyvavo, pasakė kalbą, atstovavo išeivijos lietuviams ir užmezgė tiesioginius darbinius ryšius su Sąjūdžiu.

Loading Images
wpif2_loading
1987 02 24 Tėviškės žiburiai
1987 03 24 Tėviškės žiburiai
1987 04 07 Tėviškės žiburiai
1987 04 21 Tėviškės žiburiai
1987 05 12 Tėviškės žiburiai
1987 06 16 Tėviškės žiburiai
1987 07 07 Tėviškės žiburiai
1987 08 29 Toronto Star
1987 08 29.1 Toronto Star
1987 09 01 Tėviškės žiburiai
1987 09 08 Tėviškės žiburiai
1987 11 10 Tėviškės žiburiai
1987 11 24 Tėviškės žiburiai
1987 11 24.1 Tėviškės žiburiai
1987 12 08 Tėviškės žiburiai
1988 01 12 Tėviškės žiburiai
1988 02 02 Tėviškės žiburiai
1988 02 12 Globe and Mail
1988 02 16 Tėviškės žiburiai
1988 02 16 Toronto Star
1988 02 17 Toronto Star
1988 02 19 Toronto Star
1988 02 23 Tėviškės žiburiai
1988 02 23.1 Tėviškės žiburiai
1988 02 23.2 Tėviškės žiburiai
1988 02 23.3 Tėviškės žiburiai
1988 03 01 Hamilton Spectator
1988 03 01 Tėviškės žiburiai
1988 03 01.1 Tėviškės žiburiai
1988 03 01.2 Tėviškės žiburiai
1988 03 01.3 Tėviškės žiburiai
1988 03 01.4 Tėviškės žiburiai
1988 03 01.5 Tėviškės žiburiai
1988 04 05 Tėviškės žiburiai
1988 05 24 Tėviškės žiburiai
1988 05 31 Tėviškės žiburiai
1988 07 19 Tėviškės žiburiai
1988 08 16 Tėviškės žiburiai
1988 08 23 Tėviškės žiburiai
1988 08 23.1 Tėviškės žiburiai
1988 09 13 Tėviškės žiburiai
1988 09 13.1 Tėviškės žiburiai
1988 10 11 Tėviškės žiburiai
1988 10 11.1 Tėviškės žiburiai
1988 10 23 Toronto Star
1988 10 24 Globe and Mail
1988 10 24 Toronto Star
1988 10 24.1 Toronto Star
1988 10 30 Toronto Star
1988 10 30.1 Toronto Star
1988 11 01 Tėviškės žiburiai
1988 11 01.1 Tėviškės žiburiai
1988 11 08 Tėviškės žiburiai
1988 11 12 Hamilton Spectator
1988 11 17 Toronto Star
1988 11 20 Toronto Star
1988 11 20.1 Toronto Star
1988 11 22 Tėviškės žiburiai
1988 11 24 Hamilton Soectator
1988 12 06 Tėviškės žiburiai
1988 12 06.1 Tėviškės žiburiai
1988 12 06.2 Tėviškės žiburiai
1988 12 Hamilton Spectator

1989 “Sąjūdis” ryšiai su išeivija; ryšiai su Vakarais intensyvėja

ĮVYKIS: Nors švęsti Lietuvos Nepriklausomybės 1918m. Vasario 16-tosios šventę buvo uždrausta ir grėsė areštas bei kalėjimas, Sąjūdis 1989 metais, per PLB valdybą pakvietė Lietuvon atvykti lietuvių bendruomenių atstovus iš 24 kraštų. Maskvai užblokavus vizų išdavimą, tiktai dviems kraštams pasisekė gauti vizas: Kanados keturių asmenų delegacijai ir vienam asmeniui iš Vakarų Vokietijos.
ATSAKAS: Kanados lietuvių bendruomenės delegacija, sėkmingai įveikus tolimesnius trukdymus pasiekti Lietuvą patirtus Sheremeteyevo aerouoste Maskvoje, atvyko Lietuvon 1989m. vasario 15d. Operos rūmuose Kaune vykstančiame Sąjūdžio suviažiavime Gabija Petrauskienė perdavė išeivijos sveikinimus ir Vytautas Bireta sveikino Kanados lietuvių vardu vasario 16-tosios iškilmingame mitinge Katedros aikštėje Vilniuje.

ĮVYKIS: 1989m. buvo intensyvaus aktyvizmo metas: Sąjųdžio vadovybės atstovai lankėsi Kanadoje bei įvairiuose kraštuose tiriant kiek šie kraštai remtų Lietuvą jai atstačius savo nepriklausomybę.
ATSAKAS: Lietuvai neturint galimybių prieiti prie tarptautinės valiutos bei dolerių, šiuos vizitus finansavo PLB ir KLB. Kanados valdžios pareigūnai bei parlamentarai priėmė atvykuosius Sąjūdžio atstovus pokalbiams. Dažnėjo atvykusių pranešimai Kanados lietuvių visuomenei bei bendri pareiškimai paremiantys Lietuvos nepriklausomybės siekius.

ĮVYKIS: 1989 rugpiūčio 2d. Baltijos Kelias atžymėjo Molotovo-Ribbentropo slapto sutarimo 50-metį kurio pasėkoje Baltijos valstybės tapo Sovietų okupuotos šalys. Žmonės nuo Vilniaus iki Talino sukibo rankomis – sudarė žmonių grandinę tuo į savo okupaciją atkreipdami pasaulio dėmėsį. Didėjo galimybės Lietuvai pačiai reikštis ir save atstovauti tarptautiniuose forumuose.
ATSAKAS: PLB ir KLB pasirūpino Lietuvos Žaliųjų partijos ir Sąjūdžio atstovo Zigmo Vaišvilos dalyvavimu Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo (CSCE) Ekologinėje Konferencijoje Sofijoje, Bulgarijoje 1989m. spalio 28-29dd. Lietuva kalbėjo už save tarptautiniame forume ir pristatė bendrai Sąjūdžio, Žaliųjų ir KLB paruoštą memorandumą iškeliantį Ignalinos branduolinio kuro gamyklos pavojus. (Tuo metu, Lietuvoje ruošiant tokius memorandumus gręsė areštas bei kalėjimas.)

ĮVYKIS: Kulminacinis metų įvykis buvo Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimas nuo Maskvos.
ATSAKAS: Prasidėjo pasirengimas pirmiems daugiapartiniams rinkimams į Lietuvos Augščiausiąją Tarybą 1990m. vasario mėnesį. Sąjūdžio atstovai (Zigmas Vaišvila ir Česlovas Senkevičius) atvyko į Kanadą 1989m. lapkričio mėnesį ir dalyvavo KLB Tarybos metiniame suvažiavime Toronte. Suvažiavime pristatė prašymą pagelbos vykdant Sąjūdžio misiją.

Loading Images
wpif2_loading
1989 01 03 Tėviškės žiburiai
1989 01 10 Tėviškės žiburiai
1989 01 10.1 Tėviškės žiburiai
1989 01 17 Tėviškės žiburiai
1989 01 24 Tėviškės žiburiai
1989 02 07 Tėviškės žiburiai
1989 02 17 Toronto Star
1989 02 20 Toronto Star
1989 02 21 Tėviškės žiburiai
1989 03 07 Tėviškės žiburiai
1989 03 14 Tėviškės žiburiai
1989 03 14.1 Tėviškės žiburiai
1989 03 14.2 Tėviškės žiburiai
1989 03 28 .1 Tėviškės žiburiai
1989 03 28.2 Tėviškės žiburiai
1989 04 04 Tėviškės žiburiai
1989 04 18 Tėviškės žiburiai
1989 04 25 Tėviškės žiburiai
1989 04 29 Toronto Star
1989 05 16.1 Tėviškės žiburiai
1989 05 16.2 Tėviškės žiburiai
1989 05 20 Toronto Star
1989 05 30 Tėviškės žiburiai
1989 06 06 Tėviškės žiburiai
1989 06 27.1 Tėviškės žiburiai
1989 06 27.2 Tėviškės žiburiai
1989 07 04.1 Tėviškės žiburiai
1989 07 04.2 Tėviškės žiburiai
1989 07 04.3 Tėviškės žiburiai
1989 07 04.4 Tėviškės žiburiai
1989 07 25 Tėviškės žiburiai
1989 07 28.1 Toronto Star
1989 07 29.2 Toronto Star
1989 08 15 Tėviškės žiburiai
1989 08 15.1 Tėviškės žiburiai
1989 08 15.2 Tėviškės žiburiai
1989 08 15.3 Tėviškės žiburiai
1989 08 15.5 Tėviškės žiburiai
1989 08 22 Hamilton Spectator
1989 08 22 Tėviškės žiburiai
1989 08 23 Hamilton Spectator
1989 08 23.1 Toronto Star
1989 08 23.2 Toronto Star
1989 08 24 Toronto Star
1989 08 24 Toronto Sun
1989 08 24.1 Toronto Sun
1989 08 24.2 Toronto Sun
1989 08 29.1 Tėviškės žiburiai
1989 08 29.2 Tėviškės žiburiai
1989 09 05 Tėviškės žiburiai
1989 09 12 Tėviškės žiburiai
1989 09 15 Ottawa Citizen
1989 09 19 Tėviškės žiburiai
1989 09 23 Toronto Star
1989 09 24 Ottawa Citizen
1989 09 25 Ottawa Citizen
1989 09 25 Toronto Star
1989 09 26.1 Tėviškės žiburiai
1989 09 26.2 Tėviškės žiburiai
1989 09 27 Toronto Star
1989 10 10 Tėviškės žiburiai
1989 10 17.1 Tėviškės žiburiai
1989 10 17.2 Tėviškės žiburiai
1989 10 24 .1 Tėviškės žiburiai
1989 10 24.2 Tėviškės žiburiai
1989 11 02 Toronto Star
1989 11 04 Tėviškės žiburiai
1989 11 04 Toronto Star
1989 11 06 Toronto Star
1989 11 07 Tėviškės žiburiai
1989 11 11 Hamilton Spectator
1989 11 14 Tėviškės žiburiai
1989 11 16 Toronto Star
1989 11 20 Globe and Mail
1989 11 21.1 Tėviškės žiburiai
1989 11 21.2 Tėviškės žiburiai
1989 11 21.3 Tėviškės žiburiai
1989 11 23 Toronto Star
1989 11 25 Toronto Star
1989 11 28 Tėviškės žiburiai
1989 11 28 Toronto Sun
1989 12 04 Toronto Star
1989 12 05.1 Tėviškės žiburiai
1989 12 05.2 Tėviškės žiburiai
1989 12 08 Toronto Star
1989 12 11 Hamilton Spectator
1989 12 12.1 Tėviškės žiburiai
1989 12 12.2 Tėviškės žiburiai
1989 12 19.1 Tėviškės žiburiai
1989 12 19.2 Tėviškės žiburiai
1989 12 21 Toronto Star
1989 12 23 Toronto Star
1989 12 27 Globe and Mail
1989 12 27 Toronto Star
1989 12 28 Globe and Mail

1990 Paskelbiama Nepriklausomybė; atsakas iš Maskvos

ĮVYKIS: 1990m. sausio mėnesį pasaulio dėmėsio centre - neramumai Viduriniuose Rytuose. Golfo Krizei bevykstant, tarptautinė kraštų bendruomenė svarstė karo galimybę ir kaip jo išvengti. Kaip tik tą mėnesį, sausio 11-12dd. Gorbačiovas atvyko į Vilnių grąsindamas prieš betkokius nepriklausomybės siekius. Jį sutiko masiniai protestai žmonių su plakatais “Raudonoji armija lauk.”
ATSAKAS: Kanados lietuviai tuojaus suorganizavo protesto demonstracijas, telegramų siuntas Kanados parlamentarams ir vyriausybei, bei vigilijas per visą Kanadą reikalaujant Lietuvai laisvės.

ĮVYKIS: 1990m. vasario mėn. 24d. įvyko pirmieji per 50 metų daugpartiniai rinkimai Lietuvoje. Pagal sovietų administracinę sistemą buvo renkami atstovai į Lietuvos Augščiausią Tarybą.
ATSAKAS: Sąjūdžio kvietimu, Lietuvon atvyko daugpartinė Kanados parlamentarų delegacija iš Federalinės ir Ontario provincijos valdžių kaip oficialūs rinkimų stebėtojai. Kartu su jais, kaip vertėjai bei padėjėjai, vyko KLB darbuotojai. Kanados parlamentarų delegacija oficialiai patvirtino rezultatus ir pareiškė, kad rinkimai teisėti. Sąjūdžio kandidatai laimėjo rinkimus didžiūlę balsų persvara. Lietuvos “Augščiausioji Taryba” perkrikštyta į Lietuvos Respublikos “Seimą” ir 1990m. kovo 11d. vykusioje Lietuvos Seimo sesijoje paskelbė Lietuvą nepriklausoma respublika.

ĮVYKIS: Prasideda Maskvos blokada prieš Lietuvą ir priešinimasis jos nepriklausomybei iš Maskvos. Sovietų tankai važiuoja Vilniaus gatvėmis – didėja agresija prieš beginklius žmones.
ATSAKAS: Kanados politikai praveda debatus Kanados Parlamente Lietuvos klausimu. KLB pradeda akciją “SOS Lietuva” ir atidaro pilnu laiku dirbantį “Krizės Centrą” Toronte. Jo vedėja Darija Deksnytė-Powell. KLB pasamdo Vytą Čuplinską dirbti lobistu pilnu laiku Kanados sostinėje Otavoje. KLB įsteigia “Pagalbos Lietuvai – Milijoninį vajų” finansiniai remti Sąjūdį ir naujai išrinktą Lietuvos valdžią. Sunkvežimiais per Prancūziją vežama KLB medicininė pagalba Lietuvai. Kanados lietuvių jaunimo grupė išvyksta Lietuvon dirbti savanoriais pas V. Landsbergį ir Sąjūdį. KLB vykdo telegramų Kanados parlamentarams akciją reikalaujant, kad Kanada pripažintų Lietuvos nepriklausomybę. Kanados užsienio reikalų ministras Joe Clark išsikviečia Sovietų Ambasadorių Kanadai pokalbiui ir pareiškia Kanados protestą prieš sovietų agresiją Lietuvoje.

ĮVYKIS: Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos (CSCE) vyko Kopenhagoje 1990m. birželio 5-29dd. ir 1990 lapkričio 17-19dd. Paryžiuje.
ATSAKAS: Kopenhagoje buvo prašoma Lietuvos Užsienio Ministrui Algirdui Saudargui suteikti stebėtojo teisę, bet nepasisekė jos gauti. Aplankytos kraštų delegacijos, suorganizuota spaudos konferencija, išdalinti Lietuvos memorandumai. Paryžiuje Saudargas gavo teisę ir dalyvavo stebėtojo teisėmis. Buvo prašoma konferencijos dienotvarkėn įrašyti Lietuvos narystės klausimą. PLB ir KLB valdybų pastangomis paruošti ir išdalinti Lietuvos klausimu memorandumai, suorganizuotos tarptautinės spaudos konferencijos, aplankytos kraštų delegacijos. Lietuvių Bendruomenių lėšos įgalino Lietuvos delegacijų dalyvavimą abejose konferencijose.

Loading Images
wpif2_loading
1990 01 06 Toronto Star
1990 01 07.1 Toronto Star
1990 01 07.2 Toronto Star
1990 01 11 Toronto Star
1990 01 11 Toronto Sun
1990 01 12.1 Toronto Sun
1990 01 12.2 Toronto Sun
1990 01 16 Tėviškės žiburiai
1990 01 18 Ottawa Citizen
1990 01 30 Tėviškės žiburiai
1990 02 06 Tėviškės žiburiai
1990 02 13 Tėviškės žiburiai
1990 02 13.1 Tėviškės žiburiai
1990 02 22 Ottawa Citizen
1990 02 26 Toronto Sun
1990 02 26.1 Toronto Sun
1990 02 27.1 Tėviškės žiburiai
1990 02 27.2 Tėviškės žiburiai
1990 02 27.3 Tėviškės žiburiai
1990 03 06 Tėviškės žiburiai
1990 03 09.1 Globe and Mail
1990 03 09.2 Globe and Mail
1990 03 12 Hamilton Spectator
1990 03 12 Toronto Star
1990 03 12 Toronto Sun
1990 03 12.1 Globe and Mail
1990 03 12.2 Globe and Mail
1990 03 13.1 Tėviškės žiburiai
1990 03 13.2 Tėviškės žiburiai
1990 03 13.3 Tėviškės žiburiai
1990 03 14 Toronto Sun
1990 03 19 Globe and Mail
1990 03 20 Ottawa Sun
1990 03 20 Toronto Sun
1990 03 20.1 Globe and Mail
1990 03 20.1 Tėviškės žiburiai
1990 03 20.2 Tėviškės žiburiai
1990 03 23 Toronto Star
1990 03 23.1 Globe and Mail
1990 03 23.2 Globe and Mail
1990 03 24 Globe and Mail
1990 03 24 Toronto Star
1990 03 24.2 Globe and Mail
1990 03 24.2 Toronto Star
1990 03 24.3 Globe and Mail
1990 03 24.4 Globe and Mail
1990 03 25 Toronto Sun
1990 03 25.1 Toronto Sun
1990 03 25.2 Toronto Star
1990 03 25.2 Toronto Sun
1990 03 27 Globe and Mail
1990 03 27.1 Tėviškės žiburiai
1990 03 27.2 Tėviškės žiburiai
1990 03 28 Globe and Mail
1990 03 28 Toronto Sun
1990 03 28.2 Globe and Mail
1990 03 28.2 Toronto Star
1990 03 29.1 Globe and Mail
1990 03 29.2 Globe and Mail
1990 03 31 Globe and Mail
1990 03 31 Toronto Star
1990 03 31.1 Toronto Star
1990 03 31.2 Globe and Mail
1990 03 31.3 Globe and Mail
1990 03 31.3 Toronto Star
1990 03 31.4 Toronto Star
1990 04 01 Toronto Star
1990 04 01 Toronto Sun
1990 04 01.2 Toronto Sun
1990 04 02 Toronto Star
1990 04 02.1 Globe and Mail
1990 04 02.1 Hamilton Spectator
1990 04 02.1 Toronto Star
1990 04 02.2 Globe and Mail
1990 04 02.2 Hamilton Spectator
1990 04 02.2 Toronto Star
1990 04 03 Tėviškės žiburiai
1990 04 05 Toronto Star
1990 04 06 Toronto Star
1990 04 06.1 Toronto Sun
1990 04 06.2 Toronto Sun
1990 04 10.1 Globe and Mail
1990 04 10.1 Tėviškės žiburiai
1990 04 10.2 Globe and Mail
1990 04 10.2 Tėviškės žiburiai
1990 04 11 Toronto Star
1990 04 12 Toronto Star
1990 04 15 Toronto Sun
1990 04 19 Globe and Mail
1990 04 20.1 Globe and Mail
1990 04 20.2 Globe and Mail
1990 04 20.3 Globe and Mail
1990 04 20.4 Globe and Mail
1990 04 21 Globe and Mail
1990 04 21 Toronto Star
1990 04 22 Toronto Star
1990 04 23 Toronto Star
1990 04 25 Toronto Sun
1990 04 26.1 Toronto Star
1990 04 26.2 Toronto Star
1990 04 26.3 Toronto Star
1990 04 27.1 Toronto Star
1990 04 27.2 Toronto Star
1990 04 27.2 Toronto Sun
1990 04 27.3 Toronto Star
1990 04 27.3 Toronto Sun
1990 04 28.1 Toronto Sun
1990 04 28.2 Toronto Sun
1990 05 01.1 Ottawa Citizen
1990 05 01.2 Ottawa Citizen
1990 05 02 Toronto Star
1990 05 04 Toronto Star
1990 05 08.1 Tėviškės žiburiai
1990 05 08.2 Tėviškės žiburiai
1990 05 13 Toronto Sun
1990 05 16 Hamilton Mountain News
1990 05 30 Toronto Sun
1990 05 31 Hamilton Spectator
1990 06 01 Toronto Star
1990 06 04 Hamilton Spectator
1990 06 05 Tėviškės žiburiai
1990 06 12 Toronto Star
1990 06 13 Toronto Sun
1990 06 19 Tėviškės žiburiai
1990 06 26.1 Tėviškės žiburiai
1990 06 26.2 Tėviškės žiburiai
1990 06 26.4 Tėviškės žiburiai
1990 06 26.5 Tėviškės žiburiai
1990 06 26.6 Tėviškės žiburiai
1990 06 Villager
1990 07 05 Toronto Sun
1990 07 10.1 Tėviškės žiburiai
1990 07 10.2 Tėviškės žiburiai
1990 07 31 Tėviškės žiburiai
1990 08 21.1 Tėviškės žiburiai
1990 08 21.2 Tėviškės žiburiai
1990 08 21.3 Tėviškės žiburiai
1990 08 21.4 Tėviškės žiburiai
1990 08 28.1 Tėviškės žiburiai
1990 08 28.2 Tėviškės žiburiai
1990 10 02.1 Tėviškės žiburiai
1990 10 02.2 Tėviškės žiburiai
1990 10 03 Toronto Star
1990 10 09.1 Tėviškės žiburiai
1990 10 09.2 Tėviškės žiburiai
1990 10 09.3 Tėviškės žiburiai
1990 10 09.4 Tėviškės žiburiai
1990 10 30.1 Tėviškės žiburiai
1990 10 30.2 Tėviškės žiburiai
1990 10 30.3 Tėviškės žiburiai
1990 10 30.4 Tėviškės žiburiai
1990 10 30.5 Tėviškės žiburiai
1990 11 06.1 Tėviškės žiburiai
1990 11 06.2 Tėviškės žiburiai
1990 11 06.3 Tėviškės žiburiai
1990 11 06.4 Tėviškės žiburiai
1990 11 06.5 Tėviškės žiburiai
1990 11 06.6 Tėviškės žiburiai
1990 11 13.1 Tėviškės žiburiai
1990 11 13.2 Tėviškės žiburiai
1990 11 13.3 Tėviškės žiburiai
1990 11 13.4 Tėviškės žiburiai
1990 11 13.5 Tėviškės žiburiai
1990 11 13.6 Tėviškės žiburiai
1990 11 13.7 Tėviškės žiburiai
1990 11 20.1 Tėviškės žiburiai
1990 11 20.2 Tėviškės žiburiai
1990 11 20.3 Tėviškės žiburiai
1990 11 20.4 Tėviškės žiburiai
1990 11 20.5 Tėviškės žiburiai
1990 12 05 Toronto Star
1990 12 08 Toronto Star

1991 Sovietų agresija intensyvėja; Kanada pripažįsta Nepriklausomą Lietuvos Respubliką

ĮVYKIS: Sovietų valdžia visaip stengėsi sukelti atsikuriančioje Lietuvoje ekonominę ir socialinę krizę, žmonių nepasitenkinimą Lietuvos valdžia ir to priedangoje nuslopinti Nepriklausomybę, ypač pasinaudojant Persijos įlankos karo grėsmės krize. Nors Lietuvos Augščiausioji Taryba dar prieš 1990m. Kalėdas uždraudė Vyriausybei kelti kainas, K. Prunskienės ministrų kabinetas 1991m. sausio 8d. keturgubai padidino pagrindinių maisto produktų kainas, sukeldama žmonių protestus. 1991m. sausio 9d. Ministrės Pirmininkės Kazimieros Prunskienės vadovaujama Lietuvos vyriausybė, jai grįžus iš Maskvos, atsistatydino. Sausio 10d. trys Sovietų specialios paskirties desantininkų batalijonai įvažiavo į Lietuvą. Sausio 13d. su tankais Vilniuje štormavo TV bokštą ir seimo rūmus kuriuos iš visos Lietuvos bėgo ginti beginkliai Lietuvos žmonės. Nuo tankų sausio 13d. žuvo 14 beginklių civilių. Buvo nužudyti pasienio punktuose savanoriai pasienio sargai. Sovietai įvedė spaudos cenzūrą. Gorbačiovui nustačius dar vieną referendumo sąlygą nepriklausomybei įgyvendinti, Lietuva vasario 6d. pravedė referendumą dėl nepriklausomybės. Dar sykį žmonės aiškiai pasisakė už nepriklausomybės atstatymą.
ATSAKAS:Ontario provincijos vyriausybės atstovai atvyko į Vilnių sausio 12d. dirbti su Lietuvos parlamentarais, bet kai Vilnių pasiekė Sovietų tankai, jie buvo priversti skubiai iš Lietuvos pasitraukti. KLB oprganizavo protesto demonstracijas. Kanada tuojaus sustabdė $50M komercinių kreditų paramą skirtą Sovietų Sąjungai.

ĮVYKIS: 1991m. rugpjūčio 26d. Kanada pripažino Lietuvą nepriklausoma respublika ir oficialiai su ja užmezgė diplomatinius santykius 1991m. rugsėjo 2d. Vilniuje.
ATSAKAS: Kanada į Baltijos valstybių sostines: Vilnių, Rygą ir Taliną, Kanados vyriausybiniu lėktuvu atskraidino savo vyriausybinę delegaciją diplomatiniams ryšiams atstatyti. Delegacijai vadovavo Tarptautinės prekybos ir vystymo Ministras Michael Wilson – delegacijos nariai, Kanados Baltijos valstybių bendruomenių atstovai. Kanados Lietuvių Bendruomenės atstovais buvo: KLB pirmininkas Juozas Krištolaitis ir vice-pirmininkai: Algis Pacevičius ir Gabija Petrauskienė. Kanados Ministro Pirmininko Brian Mulroney pasiuntinys, Tarptautinės Prekybos ir Vystymo Ministras Michael Wilson, Kanados vyriausybės vardu su Lietuvos Ministru Pirmininku Gediminu Vagnoriumi 1991m. rugsėjo 2d. Lietuvos Vyriausybės rūmuose Vilniuje pasirašė dokumentus atstatančius diplomatinius ryšius tarp Kanados ir Lietuvos Respublikos.

Loading Images
wpif2_loading
1991 01 08 Tėviškės žiburiai
1991 01 09 Globe and Mail
1991 01 09.1 Toronto Star
1991 01 09.2 Toronto Star
1991 01 10 Toronto Star
1991 01 10 Toronto Sun
1991 01 11 Toronto Star
1991 01 11.1 Globe and Mail
1991 01 11.2 Globe and Mail
1991 01 12.1 Toronto Star
1991 01 12.2 Toronto Star
1991 01 13.1 Toronto Sun
1991 01 13.2 Toronto Star
1991 01 13.3 Toronto Star
1991 01 13.3 Toronto Sun
1991 01 13.4 Toronto Star
1991 01 13.5 Toronto Star
1991 01 14.1 Toronto Star
1991 01 14.1 Toronto Sun
1991 01 14.2 Globe and Mail
1991 01 14.2 Toronto Star
1991 01 14.2 Toronto Sun
1991 01 14.3 Globe and Mail
1991 01 14.3 Toronto Star
1991 01 14.4 Globe and Mail
1991 01 14.4 Toronto Star
1991 01 14.4 Toronto Sun
1991 01 14.5 Globe and Mail
1991 01 14.5 Toronto Star
1991 01 14.6 Toronto Star
1991 01 14.7 Toronto Star
1991 01 15.1 Globe and Mail
1991 01 15.1 Toronto Star
1991 01 15.1 Toronto Sun
1991 01 15.2 Globe and Mail
1991 01 15.2 Toronto Star
1991 01 15.2 Toronto Sun
1991 01 15.3 Globe and Mail
1991 01 15.3 Toronto Star
1991 01 15.4 Globe and Mail
1991 01 16.1 Toronto Star
1991 01 16.2 Toronto Star
1991 01 16.3 Toronto Star
1991 01 17 Toronto Star
1991 01 17.1 Globe and Mail
1991 01 17.2 Globe and Mail
1991 01 21 Globe and Mail
1991 01 21 Toronto Star
1991 01 22 Globe and Mail
1991 01 22.1 Tėviškės žiburiai
1991 01 22.1 Toronto Star
1991 01 22.2 Tėviškės žiburiai
1991 01 22.2 Toronto Star
1991 01 22.3 Tėviškės žiburiai
1991 01 22.4 Tėviškės žiburiai
1991 01 22.5 Tėviškės žiburiai
1991 01 22.6 Tėviškės žiburiai
1991 01 22.7 Tėviškės žiburiai
1991 01 22.8 Tėviškės žiburiai
1991 01 22.9 Tėviškės žiburiai
1991 01 23 Globe and Mail
1991 01 24 Toronto Star
1991 01 26 Toronto Sun
1991 01 27 Toronto Sun
1991 01 28 Toronto Sun
1991 01 29.1 Tėviškės žiburiai
1991 01 29.2 Tėviškės žiburiai
1991 01 29.3 Tėviškės žiburiai
1991 01 29.4 Tėviškės žiburiai
1991 01 30.1 Toronto Star
1991 01 31 Toronto Sun
1991 02 05.1 Tėviškės žiburiai
1991 02 05.2 Tėviškės žiburiai
1991 02 05.3 Tėviškės žiburiai
1991 02 05.4 Tėviškės žiburiai
1991 02 05.5 Tėviškės žiburiai
1991 02 05.6 Tėviškės žiburiai
1991 02 05.8 Tėviškės žiburiai
1991 02 06 Toronto Star
1991 02 09 Globe and Mail
1991 02 10 Toronto Sun
1991 02 11 Toronto Star
1991 02 12 Hamilton Spectator
1991 02 12 Toronto Star
1991 02 12.1 Tėviškės žiburiai
1991 02 12.2 Tėviškės žiburiai
1991 02 12.3 Tėviškės žiburiai
1991 02 12.4 Tėviškės žiburiai
1991 02 12.5 Tėviškės žiburiai
1991 02 12.6 Tėviškės žiburiai
1991 02 13 Toronto Sun
1991 02 19 Tėviškės žiburiai
1991 02 21 Globe and Mail
1991 03 05 Toronto Sun
1991 03 19 Globe and Mail
1991 03 24.1 Toronto Sun
1991 04 09 Tėviškės žiburiai
1991 04 16 Tėviškės žiburiai
1991 04 23 Tėviškės žiburiai
1991 04 30.1 Tėviškės žiburiai
1991 04 30.2 Tėviškės žiburiai
1991 04 30.3 Tėviškės žiburiai
1991 05 07 Tėviškės žiburiai
1991 05 14 Tėviškės žiburiai
1991 05 21 Tėviškės žiburiai
1991 06 04 Toronto Star
1991 06 05 Toronto Star
1991 06 06 Toronto Star
1991 06 14 Toronto Star
1991 06 27 Globe and Mail
1991 06 27 Toronto Sun
1991 07 30 Toronto Star
1991 07 31 Toronto Star
1991 08 20.1 Tėviškės žiburiai
1991 08 20.2 Tėviškės žiburiai
1991 08 21.1 Toronto Star
1991 08 21.2 Toronto Star
1991 08 24 Globe and Mail
1991 08 24 Toronto Star
1991 08 26 Montreal Gazette
1991 08 26.1 Globe and Mail
1991 08 26.1 Toronto Star
1991 08 26.2 Globe and Mail
1991 08 26.2 Toronto Star
1991 08 26.3 Toronto Star
1991 08 27 Ottawa Citizen
1991 08 27 Ottawa Sun
1991 08 27.1 Globe and Mail
1991 08 27.1 Montreal Gazette
1991 08 27.1 Tėviškės žiburiai
1991 08 27.1 Toronto Star
1991 08 27.1 Toronto Sun
1991 08 27.2 Globe and Mail
1991 08 27.2 Montreal Gazette
1991 08 27.2 Tėviškės žiburiai
1991 08 27.2 Toronto Star
1991 08 27.2 Toronto Sun
1991 08 27.3 Tėviškės žiburiai
1991 08 27.3 Toronto Sun
1991 08 27.4 Tėviškės žiburiai
1991 08 27.4 Toronto Sun
1991 08 29 Globe and Mail
1991 09 01 Toronto Star
1991 09 02 Globe and Mail
1991 09 02 Toronto Star
1991 09 03 Toronto Sun
1991 09 03.1 Globe and Mail
1991 09 03.1 Tėviškės žiburiai
1991 09 03.2 Tėviškės žiburiai
1991 09 03.2 Toronto Star
1991 09 03.3 Tėviškės žiburiai
1991 09 03.4 Tėviškės žiburiai
1991 09 03.5 Tėviškės žiburiai
1991 09 10.1 Tėviškės žiburiai
1991 09 10.2 Tėviškės žiburiai
1991 09 10.3 Tėviškės žiburiai
1991 09 17 Tėviškės žiburiai
1991 09 24 Tėviškės žiburiai
1991 10 08.1 Tėviškės žiburiai
1991 10 08.2 Tėviškės žiburiai
1991 10 08.3 Tėviškės žiburiai
1991 10 15 Tėviškės žiburiai
1991 10 22 Tėviškės žiburiai
1991 10 29.1 Tėviškės žiburiai
1991 10 29.2 Tėviškės žiburiai
1991 10 29.3 Tėviškės žiburiai
1991 11 05 Tėviškės žiburiai

1992-2004 Lietuva tampa tarptautinės bendrijos nare: prisijungia prie NATO ir Europos Sąjungos

▪ 1992 Atidaroma Lietuvos Ambasada Briuselyje, Belgijoje rugsėjo. 22d. Didžiulis Kanados Lietuvių Bendruomenės atsiekimas buvo Pagalbos Lietuvai Vajaus per metus sukeltas virš $1M Lietuvai. Vajui vadovavo Vytautas Bireta. Šių lėšų dėka Kanados lietuviai nupirko ir padovanojo Lietuvos Vyriausybei pastatą Briuselyje, kad jie efektyviau galėtų dirbti Belgijoje siekiant narystės Europos Sąjungoje bei NATO.

▪ Per sekančius keletą metų įvykdyta įvairiausių projektų teikiant Lietuvai techninę bei profesinę pagalbą. Kanados mokytojai per CANDLE projektą organizavo Kanados anglų kalbos mokytojus ir vežė Lietuvon pravesti vasaros kursus Lietuvos anglų kalbos mokytojams. Buvo teikiama techninė pagalba įvairiose srityse: vieša atskaitomybė bei skaidrumas valdžioje; valstybės tarnyba ir administracija; sveikatos apsauga, savivaldybių administravimas, teisėsauga, ekonomikos vystymas ir prekyba, akademikų pasikeitimai, tt. Kanados ir Ontario Provincijos vyriausybės, Kanados Viešojo Administravimo Institutas (IPAC) bei Kanados Vykdomoji Tarnystė Užsienyje (CESO), tt. pasinaudojo Kanados federalinės valdžios sudarytomis finansinės paramos sąlygomis vystyti ir vykdyti įvairius projektus Lietuvoje. Taip pat daugelis projektų vyko privačia iniciatyva: įsteigta mokomoji odontologijos klinika, knygų ir meno vajai universitetams bei galerijoms, įsteigti užimtumo bei socialinės pagalbos centrai jaunimui ir šeimoms, medikamentų siuntos, vystyta savanorystė, parama policijai, meninių vienetų bei kultūrininkų pasirodymai, sportininkų turnyrai tt.

ĮVYKIS: Nebaigtas darbas: sovietų armijos išvedimas iš Lietuvos.
ATSAKAS: Masinė laiškų rašymo akcija, kuriai vadovavo Kanados Lietuvių Bendruomenės (KLB) valdyba, skatino Kanados valdžią bei parlamentarus reikalauti, kad sovietai savo armiją išvestų iš Lietuvos.

ĮVYKIS: Kanada ruošėsi Lietuvai suteikti komercinius kreditus. Sovietai reikalavo, kad Kanada reikalautų, kad Lietuva pirmoje eilėje betkokius kreditus iš Kanados skirtų Sovietų Sąjungai, kad atmokėti jiems išlaidas kurias Sovietai patyrė bevaldant Lietuvą.
ATSAKAS: Dėka lobizmo pastangų Kanados sostinėje Otavoje, Kanada Lietuvai suteikė besąlyginius komercinius kreditus.

ĮVYKIS: Lietuva siekė narystės NATO, sustiprinti savo saugumą.
ATSAKAS: KLB dėjo dideles pastangas įtaigoti Kanados Ministrą Pirmininką, Jean Chretien, vykstantį į konferenciją Madride, Ispanijoje, remti Lietuvos siekius tapti NATO nare. KLB rinko parašus peticijai kuri buvo pristatyta Kanados parlamente per Kanados parlamentarą atstovaujantį High Park rajoną Toronte – Jesse Fliss.

ĮVYKIS: Reikalus tarp Lietuvos ir Kanados tvarkė Lietuvos “attache” dirbantis Washington, DC.
ATSAKAS: KLB laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos prezidentą Algirdą Brazauską prašant, kad laikinasis Lietuvos “attache” Kanados reikalams dirbantis iš Lietuvos Ambasados Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) patalpų Wašingtone, būtų pakeltas į Ambasadoriaus Kanadai lygį ir kad Lietuva atidarytų atskirą ambasadą Kanadai Kanados sostinėje Otavoje. Pageidautina, kad Kanados reikalai būtų svarstomi atskirai nuo JAV reikalų. Lietuva eventualiai atidarė savo Ambasadą Otavoje.

▪ 2004m. kovo mėn. 2d. Lietuva priimta pilnateise NATO nare, ir, priimta pilnateise Europos Sąjungos nare 2004m gegužės 1d.

Loading Images
wpif2_loading
1992 01 04 Hamilton Spectator
1992 01 11 Hamilton Spectator
1992 01 21 Tėviškės žiburiai
1992 01 22 Toronto Star
1992 01 26 Toronto Star
1992 02 05 Hamilton Spectator
1992 02 05 Toronto Sun
1992 02 17 Hamilton Spectator
1992 03 04 Hamilton Spectator
1992 04 28.1 Tėviškės žiburiai
1992 04 28.2 Tėviškės žiburiai
1992 05 19 Hamilton Spectator
1992 06 12 Globe and Mail
1992 06 13.1 Hamilton Spectator
1992 06 13.2 Hamilton Spectator
1992 06 23.1 Tėviškės žiburiai
1992 06 23.2 Tėviškės žiburiai
1992 06 30 Toronto Star
1992 07 08 Hamilton Spectator
1992 08 01 Hamilton Spectator
1992 09 15 Toronto Star
1992 10 13.1 Tėviškės žiburiai
1992 10 13.2 Tėviškės žiburiai
1992 10 13.3 Tėviškės žiburiai
1992 10 13.4 Tėviškės žiburiai
1992 10 26 Hamilton Spectator
1992 10 27 Hamilton Spectator
1992 11 01 Toronto Star
1992 11 26 Toronto Star
1992 11 29.1 Toronto Star
1992 11 29.2 Toronto Star
1992 11 30 Toronto Star
1992 12 01 Toronto Star
1992 12 23 Hamilton Spectator
1993 02 16 Toronto Star
1993 02 25 Toronto Sun
1993 03 28 Toronto Star
1993 06 15 Tėviškės žiburiai
1993 07 13 Tėviškės žiburiai
1993 09 01 Hamilton Spectator
1993 11 12 Hamilton Spectator
1994 01 06 Toronto Star
1994 01 09 Toronto Sun
1994 01 17 Hamilton Spectator
1994 01 28 Toronto Sun
1994 08 10 Toronto Star
1994 11 05.1 Hamilton Spectator
1994 11 05.2 Hamilton Spectator
1996 11 12 Hamilton Spectator
1998 01 06 Hamilton Spectator
1998 02 27.1 Hamilton Spectator
1998 02 27.2 Hamilton Spectator
1999 01 28 Toronto Star
1999 10 26 Toronto Star
2004 03 09.1 Tėviškės žiburiai
2004 03 09.2 Tėviškės žiburiai
2004 05 26.1 Tėviškės žiburiai
2004 05 26.2 Tėviškės žiburiai

Virtualią parodą parengė Gabija Petrauskienė.

This post is also available in: EN