Istorijos Santrauka

Mintis steigti archyvą, kuriame būtų kaupiama medžiaga apie Kanados lietuvius, jų veiklą, istoriją ir kultūrą, iškilo jau prieš dvidešimt penkeris metus Kanados Lietuvių Bendruomenės iniciatyva. Archyvo steigimas susilaukė daug paramos iš daugelio Kanados lietuvių ir jų organizacijų, bet iškilo netikėta kliūtis. Tuo metu, Kanados lietuviams priklausančiuose pastatuose, parapijose ar Toronto Lietuvių Namuose, nebuvo tinkamos vietos archyvui patalpinti. 1985 metais, Anapilio sodybos vadovybei nutarus statyti priestatą savo veiklos tikslams, pasiūlyta įrengti ir archyvui patalpas. Taip pat nutarta archyvo patalpas praplėsti taip, kad būtų vietos muziejui, kuriame būtų galima ruošti parodas. Anapilio priestato statyba šiek tiek užtruko, tačiau Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas 1989 metų rugsėjo 24 dieną pirmą kartą atvėrė duris Kanados lietuvių visuomenei.
LCC annual meeting 2003

Rasa Mažeika, Ph.D., direktorė 1988-2006

Arūnas Pabedinskas, Ph.D., direktorius 2006-2009

Rūta Kličienė, pirm., KLB Kultūros komisija 2009-2013

Ramūnė Jonaitienė, pirm., KLB Kultūros komisija 2013-2014

Danguolė Juozapavičiutė, direktorė, 2014 - dabartinė

Per visus muziejaus-archyvo gyvavimo metus prie išlaikymo darbo prisidėjo nemažai savanorių. Tik jų dėka mūsų institucija galėjo pasiekti aukštesnį lygį. Šie asmenys po darbo arba savaitgaliais atrado laiko mums padėti ir iš širdies pasiaukojo prasmingam tikslui.

Taip pat, be finansinio pagrindo labai mažai galima pasiekti.  Nuo pat pirmųjų KLMA dienų, Kanados Lietuvių Fondas nuolat rėmė muziejaus-archyvo veiklą. Kasmetinės aukos dažnai peržiengia originalią sumą, aukotą muziejaus-archyvo statybai. Dėka Kanados lietuvių bendruomenei įsisteigę kredito kooperatyvai irgi prisidėjo prie finansinio pagrindo; Montrealio Litas, Toronto Parama ir Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas , Hamiltono Talka, toliau remia ypatingomis kasmetinėmis aukomis. KLMA mecenatai ir rėmėjai sutelkė lėšų įsteigti muziejų-archyvą, o kasmetinė nuolatinė parama iš kiekvieno aukotojo suteikia galimybę toliau veikti ir parodo, kad vertinat mūsų darbą, kaupiant Kanados lietuvių paveldą.  Visų KLMA vardu, dėkojame Jums už dosnumą.

Pastato Statybos Mecenatai
LMAC construction site
construction crane LMAC

This post is also available in: EN